ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2014.090.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 90

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
26 marca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 303/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 304/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 oraz Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 305/2014 z dnia 25 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oprócz przeżuwaczy, świń i drobiu ( 1 )

12

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 306/2014 z dnia 25 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

16

 

 

DECYZJE

 

 

2014/167/UE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii)

18

 

 

2014/168/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Słowacji

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 301/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 stycznia 2012 r. Królestwo Danii przedłożyło Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej „Agencją”) dokumentację na podstawie art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, aby zainicjować proces wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 69–73 tego rozporządzenia (zwaną dalej „dokumentacją zgodną z załącznikiem XV”). W dokumentacji tej wykazano, że narażenie na chrom VI, gdy jest on zawarty w wyrobach skórzanych lub w skórzanych częściach wyrobów mających kontakt ze skórą, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki chromu VI mogą wywoływać nowe przypadki działania uczulającego i reakcji alergicznej. W dokumentacji wykazano, że niezbędne jest działanie w skali całej Unii.

(2)

Związki chromu VI mogą tworzyć się w skórze przez utlenianie związków chromu III, które dodaje się w niektórych procesach garbowania w celu wzajemnego połączenia podjednostek kolagenu, aby zwiększyć stabilność wymiarową skóry i jej odporność na działanie mechaniczne i ciepło. Zgodnie z dokumentacją zgodną z załącznikiem XV mechanizmy tworzenia się chromu VI i warunki, w jakich on się tworzy, są znane, a większość garbarni w Unii opracowała już i powszechnie wdrożyła środki w celu kontroli i zminimalizowania jego tworzenia.

(3)

W dniu 28 listopada 2012 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka (dalej zwany „RAC”) przyjął na zasadzie konsensusu opinię na temat ograniczeń zaproponowanych w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV. Według opinii RAC ograniczenie jest najodpowiedniejszym środkiem na poziomie unijnym w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka stwarzanego przez związki chromu VI w skórze, zarówno pod względem skuteczności, jak i wykonalności. Niemniej jednak w swojej opinii RAC proponuje zmianę ograniczenia poprzez skreślenie pojęcia bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą, początkowo zawartego w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV.

(4)

Proponowane ograniczenie koncentruje się na ryzyku wywołania uczulenia skórnego związanego z bezpośrednim lub pośrednim kontaktem skóry z wyrobami skórzanymi lub skórzanymi częściami wyrobów zawierających chrom VI. U osób już uczulonych kontakty takie mogą wywołać również reakcję alergiczną przy stężeniach niższych niż te, które są konieczne do wywołania uczulenia.

(5)

Proponowane ograniczenie powinno obejmować wyroby skórzane i wyroby zawierające skórzane części wykorzystywane przez konsumentów lub pracowników, które w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania wchodzą w kontakt ze skórą.

(6)

Metoda opisana w normie EN ISO 17075 jest jedyną dostępną obecnie uznaną międzynarodowo metodą analityczną służącą do wykrywania chromu VI w skórze, w tym w skórze w wyrobach. Granica oznaczalności metody opisanej w normie EN ISO 17075 wynosi 3 mg/kg (0,0003 % masowo) zawartości chromu VI w całkowitej suchej masie skóry. Ustalenie takiego progu w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu wyrobów skórzanych lub wyrobów zawierających skórzane części jest zatem uzasadnione dla celów możliwości monitorowania i wykonalności.

(7)

Według opinii RAC próg 3 mg/kg (0,0003 % masowo) zawartości chromu VI w całkowitej suchej masie skóry odpowiada narażeniu wyższemu od najniższego poziomu, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany w odniesieniu do wywołania reakcji alergicznej. Według opinii RAC oczekuje się, że próg ten będzie w 80 % skuteczny w ograniczaniu występowania nowych przypadków alergicznego zapalenia skóry związanego z chromem VI wywołanego chromem VI w wyrobach skórzanych.

(8)

Skuteczność ograniczenia liczby przypadków alergii na chrom można określić poprzez monitorowanie przypadków alergicznego zapalenia skóry związanego z chromem VI. W przypadku gdy częstość występowania tej alergii nie zmniejszy się lub w przypadku opracowania i uznania jako wiarygodnej metody analitycznej do wykrywania niższej zawartości chromu VI, ograniczenie to należy poddać przeglądowi.

(9)

W dniu 6 marca 2013 r. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (zwany dalej „SEAC”) przyjął na zasadzie konsensusu opinię na temat ograniczenia zaproponowanego w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV. Zgodnie z opinią SEAC ograniczenie, w formie zmienionej przez RAC, jest w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka najodpowiedniejszym środkiem na poziomie unijnym pod względem stosunku korzyści społeczno-ekonomicznych do kosztów społeczno-ekonomicznych.

(10)

W trakcie procesu wprowadzania ograniczeń skonsultowano się z forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów.

(11)

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Agencja przekazała Komisji opinie RAC i SEAC, na podstawie których Komisja stwierdziła, że gdy związki chromu VI są obecne w wyrobach skórzanych i wyrobach zawierających skórzane części, wchodzących w kontakt ze skórą, występuje niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, któremu należy zaradzić na poziomie unijnym. Wzięto pod uwagę skutki społeczno-ekonomiczne tego ograniczenia, w tym dostępność rozwiązań alternatywnych.

(12)

Ograniczenie wprowadzania do obrotu wyrobów używanych wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami dla konsumentów odsprzedających te wyroby. Ponadto ze względu na charakter tych transakcji takie ograniczenie byłoby trudne do wyegzekwowania. W związku z tym ograniczenie nie powinno mieć zastosowania do wyrobów skórzanych lub wyrobów zawierających skórzane części, które znajdowały się w posiadaniu użytkowników końcowych w Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(13)

Należy przewidzieć okres 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, aby zainteresowane strony mogły wprowadzić środki mające na celu wykonanie niniejszego rozporządzenia, w tym w odniesieniu do wyrobów, które znajdują się już w łańcuchu dostaw, włącznie z zapasami.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się pkt 5, 6 i 7 w kolumnie 2 w pozycji 47:

 

„5.

Wyroby skórzane wchodzące w kontakt ze skórą nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają chrom VI w stężeniu równym lub większym niż 3 mg/kg (0,0003 % masowo) całkowitej masy suchej skóry.

6.

Wyroby zawierające skórzane części wchodzące w kontakt ze skórą nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli którakolwiek z tych skórzanych części zawiera chrom VI w stężeniu równym lub większym niż 3 mg/kg (0,0003 % masowo) całkowitej suchej masy tej skórzanej części.

7.

Punkty 5 i 6 nie mają zastosowania do wprowadzania do obrotu wyrobów używanych, które znajdowały się w posiadaniu użytkowników końcowych w Unii przed dniem 1 maja 2015 r.”


26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 302/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia ROAL Oy)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896). Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i prosiąt odsadzonych od maciory, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w swojej opinii z dnia 9 października 2013 r. (2), że w proponowanych warunkach stosowania preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne. Urząd uznał także, że dodatek ten znacznie poprawia użytkowość zwierząt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2013, 11(10):3432.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

 

Skład dodatku

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 126896) o minimalnej aktywności:

postać stała: endo-1,3(4)-beta-glukanaza 200 000 BU (1)/g,

postać ciekła: endo-1,3(4)-beta-glukanaza 400 000 BU/ml.

 

Charakterystyka substancji czynnej

endo-1,3(4)-beta-glukanaza wytwarzana przez Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Metoda analityczna  (2)

Metoda oznaczania ilościowego aktywności endo-1,3(4)-beta-glukanazy: metoda spektrofotometryczna (DNS) w oparciu o oznaczanie ilościowe uwolnionych cukrów wytworzonych w wyniku działania endo-1,3(4)-beta-glukanazy na beta-glukan jęczmienia przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.

Kurczęta rzeźne

20 000 BU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać warunki przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Przeznaczone dla prosiąt (odsadzonych od maciory) o masie wynoszącej maksymalnie około 35 kg.

3.

Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

15 kwietnia 2024 r.

Prosięta (odsadzone od maciory)

10 000 BU


(1)  1 BU to ilość enzymu, która uwalnia 1 nanomol cukrów redukujących (wyrażonych jako odpowiedniki glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu sekundy przy temperaturze 50 °C oraz pH 4,8.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 303/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na fakt, iż Stany Zjednoczone nie zapewniły zgodności Ustawy o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów („Continued Dumping and Subsidy Offset Act”, dalej zwana „CDSOA”) ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z porozumień w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozporządzeniem (WE) 673/2005 nałożono dodatkowe cło ad valorem w wysokości 15 % na przywóz niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, mające zastosowanie od dnia 1 maja 2005 r. Zgodnie z udzielonym przez WTO zezwoleniem na zawieszenie stosowania koncesji w stosunku do Stanów Zjednoczonych Komisja co roku dostosowuje poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej w danym czasie spowodowanych wprowadzeniem CDSOA.

(2)

Kwoty wypłacone zgodnie z CDSOA w ostatnim roku, dla którego są dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2013 (od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 września 2013 r.). Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej obliczono na 872685 USD.

(3)

Poziom zniweczenia lub naruszenia, a w konsekwencji poziom zawieszenia, uległ obniżeniu. Poziom zawieszenia nie może być jednak dostosowany do poziomu zniweczenia lub naruszenia przez dodanie lub usunięcie produktów z wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 673/2005. W związku z tym, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia, Komisja powinna zachować dotychczasowy wykaz produktów zawarty w załączniku I w stanie niezmienionym i zmienić stawkę dodatkowego cła, aby dostosować poziom zawieszenia do poziomu zniweczenia lub naruszenia. Trzy produkty wymienione w załączniku I powinny zatem nadal znajdować się w wykazie, a stawka dodatkowego cła przywozowego powinna zostać zmieniona i ustalona w wysokości 0,35 %.

(4)

Wpływ dodatkowego cła przywozowego ad valorem w wysokości 0,35 % na przywóz ze Stanów Zjednoczonych produktów wymienionych w załączniku I odpowiada, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej 872 685 USD.

(5)

Aby zapobiec występowaniu opóźnień w stosowaniu zmienionej stawki dodatkowego cła przywozowego, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego publikacji.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 673/2005.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym są zgodne z opinią wydaną przez Komitet ds. Retorsji Handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 673/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Nakłada się cło ad valorem w wysokości 0,35 %, będące cłem dodatkowym do cła stosowanego na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92*, na produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. (2)

2)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.2004, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Produkty, w odniesieniu do których stosuje się dodatkowe cła, oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów zawarto w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 327 z 30.10.2004, s. 1.”


26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 304/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 oraz Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 10 ust. 1–4 ustanowiono przepisy szczegółowe dotyczące oceny produktów, które były stosowane w Unii jako dodatki do kiszonki w dniu, w którym rozporządzenie to zaczęło być stosowane.

(2)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 preparaty Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 oraz Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 zostały wpisane do rejestru dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt jako istniejące produkty należące do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożone zostały wnioski o zezwolenie na stosowanie wspomnianych preparatów jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania ich w kategorii „dodatki technologiczne” i w grupie funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”. Do wniosków dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opiniach z dnia 23 maja 2012 r. (2), 10 września 2013 r. (3) i 10 października 2013 r. (4) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania przedmiotowe preparaty nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził także, że preparaty Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 oraz Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 mogą poprawić proces produkcji kiszonki. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatków paszowych w paszy przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena przedmiotowych preparatów dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatów, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Preparaty wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Preparaty wyszczególnione w załączniku oraz zawierająca je pasza, wytworzone i opatrzone etykietami przed dniem 15 października 2014 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 15 kwietnia 2014 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2012; 10(6):2733.

(3)  Dziennik EFSA 2013; 11(10):3363.

(4)  Dziennik EFSA 2013; 11(10):3436.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg materiału świeżego

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Skład dodatku

Preparat Enterococcus faecium

NCIMB 10415 zawierający co najmniej 1 × 1010 CFU/g dodatku.

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego na agarze z żółcią, eskuliną i azydkiem (EN 15788).

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksu należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

15 kwietnia 2024 r.

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Skład dodatku

Preparat Enterococcus faecium

DSM 22502 zawierający co najmniej 1 × 1011 CFU/g dodatku.

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego na agarze z żółcią, eskuliną i azydkiem (EN 15788).

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).

Wszystkie gatunki zwierząt

 

 

 

1.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksu należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 108 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Skład dodatku

Preparat Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237 zawierający co najmniej 1×1010 CFU/g dodatku.

 

Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby w dodatku paszowym: metoda posiewu powierzchniowego z użyciem agaru MRS (EN 15786)

Identyfikacja: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE).

Wszystkie gatunki zwierząt

1.

W informacjach dotyczących stosowania dodatku i premiksu należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 5 × 107 CFU/kg materiału świeżego.

3.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

15 kwietnia 2024 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 305/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oprócz przeżuwaczy, świń i drobiu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania ich w kategorii „dodatki technologiczne” i w grupie funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”. Wniosek obejmuje również inne zastosowania tych samych substancji, co do których nie podjęto jeszcze decyzji. Dodatek ten został dopuszczony na dziesięć lat rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1222/2013 (2) dla przeżuwaczy, świń i drobiu.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 16 listopada 2011 r. (3) stwierdził, że zgodnie z proponowanymi warunkami stosowania kwas propionowy, propionian sodu oraz propionian amonu nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko naturalne. W opinii stwierdzono ponadto, że substancje te polepszają stabilność tlenową materiałów łatwych do kiszenia. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Ocena przedmiotowych substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki technologiczne” i do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”, zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1222/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla przeżuwaczy, świń i drobiu (Dz.U. L 320 z 30.11.2013, s. 16).

(3)  Dziennik EFSA 2011; 9(12):2446.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

1k280

Kwas propionowy

 

Skład dodatku

Kwas propionowy ≥ 99,5 %

 

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas propionowy ≥ 99,5 %

C3H6O2 Nr CAS: 79-09-4

Pozostałości nielotne ≤ 0,01 % po suszeniu w temperaturze 140 °C do stałej masy

Aldehydy ≤ 0,1 % wyrażone jako formaldehyd

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

 

Metoda analizy  (1)

Oznaczanie ilościowe kwasu propionowego jako całkowitej zawartości kwasu propionowego w dodatkach paszowych, premiksach, paszach: jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

Wszystkie gatunki zwierząt oprócz przeżuwaczy, świń i drobiu

1.

Jednoczesne stosowanie innych kwasów organicznych w najwyższych dopuszczalnych dawkach jest przeciwwskazane.

2.

Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia (2).

3.

Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnej nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe i oczy oraz używać rękawic i odzieży ochronnej.

15 kwietnia 2024 r.

1k281

Propionian sodu

 

Skład dodatku

Propionian sodu ≥ 98,5 %

 

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian sodu ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

Nr CAS: 137-40-6

Strata przy suszeniu ≤ 4 % określona poprzez poddanie suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Nierozpuszczalne w wodzie ≤ 0,1 %

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

 

Metoda analizy  (1)

Oznaczanie ilościowe propionianu sodu w dodatku paszowym:

1)

jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI) – w celu oznaczenia całkowitej zawartości propionianu; oraz

2)

spektrometria absorpcji atomowej, AAS (EN ISO 6869) – w celu oznaczenia całkowitej zawartości sodu.

Oznaczanie ilościowe propionianu sodu jako całkowitej zawartości kwasu propionowego w premiksach, paszach: jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

Wszystkie gatunki zwierząt oprócz przeżuwaczy, świń i drobiu

1.

Jednoczesne stosowanie innych kwasów organicznych w najwyższych dopuszczalnych dawkach jest przeciwwskazane.

2.

Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia (2).

3.

Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnej nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe i oczy oraz używać rękawic i odzieży ochronnej.

15 kwietnia 2024 r.

1k284

Propionian amonu

 

Skład dodatku

Preparat propionianu amonu ≥ 19,0 %, kwasu propionowego ≤ 80,0 % i wody ≤ 30 %

 

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian amonu: C3H9O2N

Nr CAS: 17496-08-1

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

 

Metoda analizy  (2)

Oznaczanie ilościowe propionianu amonu w dodatku paszowym:

1)

jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI) – w celu oznaczenia całkowitej zawartości propionianu; oraz

2)

miareczkowanie kwasem siarkowym i wodorotlenkiem sodu dla oznaczenia amoniaku.

Oznaczanie ilościowe propionianu amonu jako całkowitej zawartości kwasu propionowego w premiksach, paszach: jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

Wszystkie gatunki zwierząt oprócz przeżuwaczy, świń i drobiu

1.

Jednoczesne stosowanie innych kwasów organicznych w najwyższych dopuszczalnych dawkach jest przeciwwskazane.

2.

Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia (2).

3.

Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnej nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

4.

Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe i oczy oraz używać rękawic i odzieży ochronnej.

15 kwietnia 2024 r.


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Pasze łatwe do kiszenia: > 3 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym (np. kukurydza – cała roślina, życica, stokłosa lub pulpa z buraka cukrowego). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1).


26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 306/2014

z dnia 25 marca 2014 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/18


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii)

(2014/167/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (1), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (2), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (3), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 pozwala uruchomić środki z EFG w ramach rocznego pułapu wynoszącego 150 mln EUR.

(3)

W dniu 8 października 2013 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w 198 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 13 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja wyrobów tekstylnych”) w regionie Wspólnoty Autonomicznej Walencji (ES52) objętym klasyfikacją NUTS II i uzupełniła go dodatkowymi informacjami do dnia 5 listopada 2013 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie środków w wysokości 840 000 EUR.

(4)

W związku z powyższym należy uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na potrzeby złożonego przez Hiszpanię wniosku.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 840 000 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


26.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/20


DECYZJA RADY

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka ze Słowacji

(2014/168/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając wniosek rządu Słowacji,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/570/UE, Euratom w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. (1).

(2)

Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Dušana BARČIKA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r., zostaje mianowany Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services.

Artykuł 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2014 r.

W imieniu Rady

E. VENIZELOS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 8.