ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2014.090.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
26 Μαρτίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 301/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ενώσεις του χρωμίου VI ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 302/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την άδεια παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 303/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

6

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 304/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, για την έγκριση των παρασκευασμάτων Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 και Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

8

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την έγκριση του προπιονικού οξέος, του προπιονικού νατρίου και του προπιονικού αμμωνίου ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές για όλα τα είδη ζώων εκτός από τα μηρυκαστικά, τους χοίρους και τα πουλερικά ( 1 )

12

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 306/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

16

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/167/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση ΕΤΠ/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την Ισπανία)

18

 

 

2014/168/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2014, για τον διορισμό ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από τη Σλοβακία

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 301/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ενώσεις του χρωμίου VI

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1) της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 19 Ιανουαρίου 2012 το Βασίλειο της Δανίας υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (εφεξής «Οργανισμός») φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ώστε να ξεκινήσει διαδικασία επιβολής περιορισμών σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 73 του εν λόγω κανονισμού (στο εξής «φάκελος του παραρτήματος XV»). Στον εν λόγω φάκελο, καταδείχτηκε ότι η έκθεση στο χρώμιο VI, όταν περιέχεται σε δερμάτινα είδη ή δερμάτινα μέρη ειδών που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, είναι επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου. Οι ενώσεις του χρωμίου VI μπορούν να προκαλέσουν νέα κρούσματα ευαισθητοποίησης και αλλεργική αντίδραση. Ο φάκελος δείχνει ότι είναι αναγκαία μια δράση σε επίπεδο της Ένωσης.

(2)

Οι ενώσεις χρωμίου VI μπορούν να σχηματιστούν σε δερμάτινα είδη με την οξείδωση ενώσεων χρωμίου ΙΙΙ που προστίθενται σε ορισμένες κατεργασίες βυρσοδεψίας για τη σταυροσύνδεση των υπομονάδων κολλαγόνου, με στόχο την αύξηση της σταθερότητας των διαστάσεων του δέρματος, καθώς και την αντοχή του στη μηχανική δράση και στη θερμότητα. Σύμφωνα με τον φάκελο του παραρτήματος XV, οι μηχανισμοί και οι συνθήκες υπό τις οποίες σχηματίζεται το χρώμιο VI είναι γνωστοί και τα περισσότερα βυρσοδεψία στην Ένωση έχουν ήδη αναπτύξει και εφαρμόσει ευρέως μέτρα για τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση του σχηματισμού του.

(3)

Στις 28 Νοεμβρίου 2012 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (στο εξής «RAC») ενέκρινε ομόφωνα τη γνωμοδότηση σχετικά με τον περιορισμό που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV. Σύμφωνα με τη γνώμη της RAC, ο περιορισμός είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων κινδύνων που ενέχουν οι ενώσεις χρωμίου (VI) στο δέρμα, τόσο από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και από άποψη πρακτικής εφαρμογής των διατάξεων. Ωστόσο, στη γνωμοδότησή της η RAC πρότεινε να τροποποιηθεί ο περιορισμός με τη διαγραφή της έννοιας της άμεσης και παρατεταμένης επαφής με το δέρμα, η οποία αρχικά περιλαμβανόταν στο φάκελο του παραρτήματος XV.

(4)

Ο προτεινόμενος περιορισμός επικεντρώνεται κυρίως στον κίνδυνο πρόκλησης δερματικής ευαισθητοποίησης που σχετίζεται με την άμεση ή έμμεση επαφή του δέρματος με δερμάτινα είδη ή δερμάτινα μέρη ειδών που περιέχουν χρώμιο VI. Σε ήδη ευαισθητοποιημένα άτομα, οι επαφές αυτές μπορούν επίσης να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που χρειάζονται για την επαγωγή της ευαισθητοποίησης.

(5)

Ο προτεινόμενος περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει δερμάτινα είδη και είδη που περιέχουν δερμάτινα μέρη τα οποία χρησιμοποιούνται από καταναλωτές ή εργαζομένους και, υπό κανονικές ή λογικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, έρχονται σε επαφή με το δέρμα του ανθρώπου.

(6)

Η πρότυπη μέθοδος EN ISO 17075 αποτελεί τη μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο ανάλυσης που διατίθεται σήμερα για την ανίχνευση του χρωμίου VI στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος σε είδη. Σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο EN ISO 17075 το όριο της περιεκτικότητας σε χρώμιο VI επί του συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος είναι 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος). Επομένως, ο καθορισμός του εν λόγω ορίου για τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά των δερμάτινων ειδών ή των ειδών που περιέχουν δερμάτινα μέρη είναι δικαιολογημένος για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της δυνατότητας εκτέλεσης.

(7)

Σύμφωνα με τη γνώμη της RAC, το κατώτατο όριο των 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος) της περιεκτικότητας σε χρώμιο VI επί του συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος αντιστοιχεί σε έκθεση υψηλότερη από το κατώτατο επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούν αντίδραση. Σύμφωνα με τη γνώμη της RAC, το σχετικό όριο αναμένεται να είναι 80 % αποτελεσματικό στη μείωση της εμφάνισης νέων κρουσμάτων αλλεργικής δερματίτιδας που σχετίζονται με το χρώμιο VI λόγω της παρουσίας του χρωμίου VI σε δερμάτινα είδη.

(8)

Η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον περιορισμό του αριθμού των κρουσμάτων αλλεργίας λόγω του χρωμίου μπορεί να προσδιορίζεται με παρακολούθηση των κρουσμάτων αλλεργικής δερματίτιδας που σχετίζονται με το χρώμιο VI. Σε περίπτωση που ο επιπολασμός της αλλεργίας δεν μειωθεί, ή που διατεθεί μια αναλυτική μέθοδος για την ανίχνευση χαμηλότερης περιεκτικότητας σε χρώμιο VI και αναγνωριστεί ως αξιόπιστη, ο εν λόγω περιορισμός θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

(9)

Στις 6 Μαρτίου 2013 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (στο εξής «SEAC») ενέκρινε ομόφωνα τη γνωμοδότηση σχετικά με τον περιορισμό που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV. Σύμφωνα με τη γνώμη της SEAC, ο περιορισμός, όπως τροποποιήθηκε από τη RAC αποτελεί το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την αναλογικότητα των κοινωνικοοικονομικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό κόστος.

(10)

Ζητήθηκε η γνώμη του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής κατά τη διαδικασία επιβολής των περιορισμών.

(11)

Στις 8 Απριλίου 2013 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τις γνώμες της RAC και της SEAC, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προέκυψε απαράδεκτος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, όταν διαπιστώθηκε η παρουσία ενώσεων χρωμίου VI σε δερμάτινα είδη και είδη που περιέχουν δερμάτινα μέρη, τα οποία έρχονται σε επαφή με το δέρμα, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης. Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του εν λόγω περιορισμού, καθώς και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων, έχουν ληφθεί υπόψη.

(12)

Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση στους καταναλωτές που μεταπωλούν τα εν λόγω είδη. Επιπλέον, λόγω της φύσης των εν λόγω συναλλαγών, ο εν λόγω περιορισμός θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω περιορισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε δερμάτινα είδη ή είδη που περιέχουν δερμάτινα μέρη που ήταν ήδη σε τελική χρήση στην Ένωση πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(13)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια περίοδος δώδεκα μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης των ειδών που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων.

(14)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι ακόλουθες παράγραφοι 5, 6 και 7 προστίθενται στην καταχώριση 47 στήλη 2:

 

«5.

Τα δερμάτινα είδη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα δεν διατίθενται στην αγορά όταν περιέχουν χρώμιο VI σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος) επί του συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος.

6.

Τα είδη που περιέχουν δερμάτινα μέρη και έρχονται σε επαφή με το δέρμα δεν διατίθενται στην αγορά όταν περιέχουν χρώμιο VI σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος) επί του συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος.

7.

Οι παράγραφοι 5 και 6 δεν ισχύουν για τη διάθεση στην αγορά των μεταχειρισμένων αντικειμένων τα οποία ήταν σε τελική χρήση εντός της Ένωσης πριν από την 1η Μαΐου 2015.».


26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 302/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

σχετικά με την άδεια παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας ROAL Oy)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896). Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η εν λόγω αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και απογαλακτισμένα χοιρίδια, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στη γνώμη που εξέδωσε στις 9 Οκτωβρίου 2013 (2), συμπέρανε ότι, σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους χρήσης, το παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896) δεν έχει αρνητική επίδραση στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Αποφάνθηκε επίσης ότι η πρόσθετη ύλη βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις των ζώων. Η Αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896) διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άδεια

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EFSA Journal 2013 11(10):3432.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου άδειας

Μονάδες δραστικότητας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: Βελτιωτικά της πεπτικότητας

4a20

ROAL Oy

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση

EC 3.2.1.6

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896) με ελάχιστη δραστικότητα:

στερεά μορφή: ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση 200 000 BU (1)/g·

υγρή μορφή: ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση 400 000 BU/ml.

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Αναλυτική μέθοδος  (2)

Για την ποσοτικοποίηση της δραστικότητας της ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης: φασματοφωτομετρική μέθοδος (DNS), που βασίζεται στην ποσοτικοποίηση απελευθερούμενων σακχάρων που παράγονται από τη δράση της ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης σε β-γλυκάνη κριθαριού σε pH 4,8 και θερμοκρασία 50 °C.

Κοτόπουλα προς πάχυνση

20 000 BU

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

2.

Για χρήση σε (απογαλακτισμένα) χοιρίδια με μέγιστο βάρος περίπου 35 kg.

3.

Για ασφάλεια: να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

15 Απριλίου 2024

Χοιρίδια (απογαλακτισμένα)

10 000 BU


(1)  1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 nanomole αναγωγικών σακχάρων (εκπεφρασμένων ως ισοδυνάμων γλυκόζης) από υπόστρωμα που περιέχει β-γλυκάνη κριθαριού ανά δευτερόλεπτο σε θερμοκρασία 50 °C και pH 4,8.

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 303/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2005, για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέλειψαν να εναρμονίσουν τον νόμο για την αντιστάθμιση για συνέχιση του ντάμπινγκ και διατήρηση της επιδότησης (CDSOA) με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005 επέβαλε πρόσθετο τελωνειακό δασμό 15 % κατ’ αξία στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την 1η Μαΐου 2005. Σύμφωνα με την άδεια του ΠΟΕ να ανασταλεί η εφαρμογή των παραχωρήσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή θα προσαρμόζει ετησίως το επίπεδο αναστολής στο επίπεδο της εκμηδένισης ή εξασθένισης των ωφελειών που προκύπτει για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον νόμο CDSOA τη δεδομένη στιγμή.

(2)

Οι πληρωμές που προβλέπει ο νόμος CDSOA για το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αφορούν την κατανομή των δασμών αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών δασμών που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2013 (1η Οκτωβρίου 2012 – 30 Σεπτεμβρίου 2013). Βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε η υπηρεσία τελωνείων και προστασίας των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών, το επίπεδο της εκμηδένισης ή εξασθένισης των ωφελειών που υπέστη η Ένωση υπολογίζεται σε 872685 δολάρια ΗΠΑ.

(3)

Το επίπεδο της εκμηδένισης ή εξασθένισης των ωφελειών και, συνεπώς, το επίπεδο αναστολής, μειώθηκε. Ωστόσο, το επίπεδο αναστολής δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο επίπεδο της εκμηδένισης ή εξασθένισης των ωφελειών με προσθήκη ή αφαίρεση προϊόντων από την κατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει την κατάσταση προϊόντων στο παράρτημα I αμετάβλητη και να τροποποιήσει τον συντελεστή του πρόσθετου δασμού, έτσι ώστε να προσαρμόσει το επίπεδο αναστολής στο επίπεδο της εκμηδένισης ή εξασθένισης των ωφελειών. Ως εκ τούτου, τα τρία προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I θα πρέπει να διατηρηθούν στην κατάσταση, και ο συντελεστής του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού θα πρέπει να τροποποιηθεί και να οριστεί σε 0,35 %.

(4)

Οι συνέπειες της επιβολής πρόσθετου εισαγωγικού δασμού ύψους 0,35 % κατ’ αξία στις εισαγωγές των προϊόντων του παραρτήματος I από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιστοιχούν, για ένα έτος, σε εμπορική αξία που δεν υπερβαίνει τα 872 685 δολάρια ΗΠΑ.

(5)

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή του τροποποιημένου συντελεστή του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του.

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα εμπορικά αντίποινα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Επιβάλλεται δασμός κατ’ αξία ύψους 0,35 % επιπλέον του τελωνειακού δασμού που εφαρμόζεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2) στα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 110 της 30.4.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί προσδιορίζονται με τους αντίστοιχους οκταψήφιους κωδικούς ΣΟ. Η περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς αυτούς παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 327 της 30.10.2004, σ. 1.».


26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 304/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

για την έγκριση των παρασκευασμάτων Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 και Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής. Το άρθρο 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 4, περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την αξιολόγηση των προϊόντων που χρησιμοποιούνταν στην Ένωση ως πρόσθετες ύλες ενσίρωσης κατά την ημερομηνία που άρχισε να εφαρμόζεται ο εν λόγω κανονισμός.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, τα παρασκευάσματα Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 και Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 καταχωρίστηκαν στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των πρόσθετων υλών ενσίρωσης, για όλα τα ζωικά είδη.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκαν αιτήσεις για την έγκριση αυτών των παρασκευασμάτων ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, με το αίτημα οι εν λόγω πρόσθετες ύλες να ταξινομηθούν στην κατηγορία «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «πρόσθετες ύλες ενσίρωσης». Οι αιτήσεις συνοδεύονταν από τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στις γνώμες που εξέδωσε στις 23 Μαΐου 2012 (2), στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 (3) και στις 10 Οκτωβρίου 2013 (4), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης, τα εν λόγω παρασκευάσματα δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα παρασκευάσματα Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 και Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών. Η Αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω παρασκευασμάτων διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω παρασκευασμάτων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Επειδή δεν απαιτείται η άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων της έγκρισης για λόγους ασφάλειας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την έγκριση.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έγκριση

Τα παρασκευάσματα που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «πρόσθετες ύλες ενσίρωσης» επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα παρασκευάσματα που προσδιορίζονται στο παράρτημα και οι ζωοτροφές που τα περιέχουν, που παράγονται και φέρουν επισήμανση πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 15 Απριλίου 2014, μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  EFSA Journal 2012· 10(6): 2733.

(3)  EFSA Journal 2013· 11(10): 3363.

(4)  EFSA Journal 2013· 11(10):3436.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

CFU/kg νωπής ύλης

Κατηγορία τεχνολογικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: πρόσθετες ύλες ενσίρωσης

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα Enterococcus faecium

NCIMB 10415 που περιέχει τουλάχιστον 1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης.

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Βιώσιμα κύτταρα Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: τεχνική της επιφανειακής διασποράς με υπόστρωμα Bile Esculine Azide agar (EN 15788).

Ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE).

Όλα τα ζωικά είδη

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρονται οι όροι αποθήκευσης.

2.

Ελάχιστη δόση της πρόσθετης ύλης όταν δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους μικροοργανισμούς ως πρόσθετες ύλες ενσίρωσης: 1 × 108 CFU/kg νωπής ύλης.

3.

Για ασφάλεια: συνιστάται να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής και των ματιών και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

15 Απριλίου 2024

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα Enterococcus faecium

DSM 22502 που περιέχει τουλάχιστον 1 × 1011 CFU/g πρόσθετης ύλης.

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Βιώσιμα κύτταρα Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: τεχνική της επιφανειακής διασποράς με υπόστρωμα Bile Esculin Azide agar (EN 15788).

Ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE).

Όλα τα ζωικά είδη

 

 

 

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρονται οι όροι αποθήκευσης.

2.

Ελάχιστη δόση της πρόσθετης ύλης όταν δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους μικροοργανισμούς ως πρόσθετες ύλες ενσίρωσης: 1 × 108 CFU/kg νωπής ύλης.

3.

Για ασφάλεια: συνιστάται να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής και των ματιών και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237 που περιέχει τουλάχιστον 1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης.

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Βιώσιμα κύτταρα Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: τεχνική της επιφανειακής διασποράς με υπόστρωμα MSR agar (EN 15786).

Ταυτοποίηση: ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE).

Όλα τα ζωικά είδη

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρονται οι όροι αποθήκευσης.

2.

Ελάχιστη δόση της πρόσθετης ύλης όταν δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους μικροοργανισμούς ως πρόσθετες ύλες ενσίρωσης: 5 × 107 CFU/kg νωπής ύλης.

3.

Για ασφάλεια: συνιστάται να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής και των ματιών και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

15 Απριλίου 2024


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

σχετικά με την έγκριση του προπιονικού οξέος, του προπιονικού νατρίου και του προπιονικού αμμωνίου ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές για όλα τα είδη ζώων εκτός από τα μηρυκαστικά, τους χοίρους και τα πουλερικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την έγκριση του προπιονικού οξέος, του προπιονικού νατρίου και του προπιονικού αμμωνίου. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η εν λόγω αίτηση αφορά την έγκριση του προπιονικού οξέος, του προπιονικού νατρίου και του προπιονικού αμμωνίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, που ταξινομούνται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «πρόσθετες ύλες ενσίρωσης». Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης άλλες χρήσεις των ίδιων ουσιών για τις οποίες δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Η πρόσθετη ύλη έχει εγκριθεί για δέκα χρόνια με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1222/2013 της Επιτροπής (2) για μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά.

(4)

Από τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στις 16 Νοεμβρίου 2011 (3) συνάγεται ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το προπιονικό οξύ, το προπιονικό νάτριο και το προπιονικό αμμώνιο δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Επίσης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι ουσίες βελτιώνουν την αερόβια σταθερότητα των υλών που ενσιρώνονται εύκολα. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών, η οποία υποβλήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθούν οι εν λόγω ουσίες, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «πρόσθετες ύλες ενσίρωσης» εγκρίνονται ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1222/2013 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την έγκριση του προπιονικού οξέος, του προπιονικού νατρίου και του προπιονικού αμμωνίου ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές για μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά (ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 16).

(3)  ΕFSA Journal 2011· 9(12):2446.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία τεχνολογικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: πρόσθετες ύλες ενσίρωσης

1k280

Προπιονικό οξύ

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Προπιονικό οξύ ≥ 99,5 %

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Προπιονικό οξύ ≥ 99,5 %

C3H6O2 Αριθ. CAS: 79-09-4

Μη πτητικό κατάλοιπο ≤ 0,01 % μετά από ξήρανση στους 140 °C μέχρι σταθερού βάρους

Αλδεΰδες ≤ 0,1 % εκφραζόμενο ως φορμαλδεΰδη

Παράγεται με χημική σύνθεση

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

Ποσοτικοποίηση του προπιονικού οξέος ως ολικού προπιονικού οξέος σε πρόσθετα ζωοτροφών, προμείγματα, ζωοτροφές: υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με αποκλεισμό ιόντων και με ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (HPLC-RI)

Όλα τα ζωικά είδη εκτός από μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά

1.

Η ταυτόχρονη χρήση άλλων οργανικών οξέων στις μέγιστες επιτρεπόμενες δόσεις αντενδείκνυται.

2.

Η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται σε ύλη που ενσιρώνεται εύκολα (2).

3.

Η ταυτόχρονη χρήση με άλλες πηγές των δραστικών ουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα.

4.

Για ασφάλεια: χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά, γάντια ασφάλειας και προστατευτικός ρουχισμός κατά τον χειρισμό.

15 Απριλίου 2024

1k281

Προπιονικό νάτριο

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Προπιονικό νάτριο ≥ 98,5 %

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Προπιονικό νάτριο ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

Αριθ. CAS: 137-40-6

Απώλεια κατά την ξήρανση ≤ 4 % που προσδιορίζεται με ξήρανση στους 105 °C επί δύο ώρες

Ουσία αδιάλυτη σε νερό ≤ 0,1 %

Παράγεται με χημική σύνθεση

 

Μέθοδος ανάλυσης  (1)

Ποσοτικοποίηση του προπιονικού νατρίου σε πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:

1.

υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με αποκλεισμό ιόντων και με ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (HPLC-RI) — για τον προσδιορισμό του ολικού προπιονικού· και

2.

φασματομετρία ατομικής απορρόφησης, AAS (EN ISO 6869) — για τον προσδιορισμό του ολικού νατρίου.

Ποσοτικοποίηση του προπιονικού νατρίου ως ολικού προπιονικού οξέος σε προμείγματα, ζωοτροφές: υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με αποκλεισμό ιόντων και με ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (HPLC-RI)

Όλα τα ζωικά είδη εκτός από μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά

1.

Η ταυτόχρονη χρήση άλλων οργανικών οξέων στις μέγιστες επιτρεπόμενες δόσεις αντενδείκνυται.

2.

Η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται σε ύλη που ενσιρώνεται εύκολα (2).

3.

Η ταυτόχρονη χρήση με άλλες πηγές των δραστικών ουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα.

4.

Για ασφάλεια: χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά, γάντια ασφάλειας και προστατευτικός ρουχισμός κατά τον χειρισμό.

15 Απριλίου 2024

1k284

Προπιονικό αμμώνιο

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα με προπιονικό αμμώνιο ≥ 19,0 %, προπιονικό οξύ ≤ 80,0 % και νερού ≤ 30 %

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Προπιονικό αμμώνιο C3H9O2N

Αριθ. CAS: 17496-08-1

Παράγεται με χημική σύνθεση

 

Μέθοδος ανάλυσης  (2)

Ποσοτικοποίηση του προπιονικού αμμωνίου σε πρόσθετη ύλη ζωοτροφών:

1.

υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με αποκλεισμό ιόντων με ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (HPLC-RI) — για τον προσδιορισμό του ολικού προπιονικού· και

2.

ογκομέτρηση με θειικό οξύ και υδροξείδιο του νατρίου για τον προσδιορισμό της αμμωνίας.

Ποσοτικοποίηση του προπιονικού αμμωνίου ως ολικού προπιονικού οξέος σε προμείγματα, ζωοτροφές: υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με αποκλεισμό ιόντων και με ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (HPLC-RI)

Όλα τα ζωικά είδη εκτός από μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά

1.

Η ταυτόχρονη χρήση άλλων οργανικών οξέων στις μέγιστες επιτρεπόμενες δόσεις αντενδείκνυται.

2.

Η πρόσθετη ύλη χρησιμοποιείται σε ύλη που ενσιρώνεται εύκολα (2).

3.

Η ταυτόχρονη χρήση με άλλες πηγές των δραστικών ουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα.

4.

Για ασφάλεια: χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά, γάντια ασφάλειας και προστατευτικός ρουχισμός κατά τον χειρισμό.

15 Απριλίου 2024


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Χορτονομές που ενσιρώνονται εύκολα: > 3 % διαλυτοί υδρογονάνθρακες σε νωπή ύλη (π.χ. ολόκληρο φυτό αραβοσίτου, αίρα, βρόμος ή πολτός ζαχαρότευτλων). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 429/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 1).


26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 306/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2014

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2014

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση ΕΤΠ/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την Ισπανία)

(2014/167/ΕΕ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 150 εκατ. EUR.

(3)

Στις 8 Οκτωβρίου 2013 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε 198 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 13 της NACE αναθ. 2 (Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών), στην περιφέρεια NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 5 Νοεμβρίου 2013. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 840 000 EUR.

(4)

Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 840 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


26.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/20


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Μαρτίου 2014

για τον διορισμό ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από τη Σλοβακία

(2014/168/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 302,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η κυβέρνηση της Σλοβακίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/570/ΕΕ για τον διορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από την 21η Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 (1).

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Dušan BARČIK, έχει κενωθεί μία θέση μέλους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

O κ. Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, διορίζεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


(1)  ΕΕ L 251 της 25.9.2010, σ. 8.