18.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/26


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

( Úradný vestník Európskej únie L 7 z 10. januára 2009 )

Na strane 2 v odôvodnení 15 v druhej vete:

namiesto:

„Skutočnosť, že povinný má obvyklý pobyt v treťom štáte by nemala vylučovať uplatnenie noriem Spoločenstva týkajúcich sa právomoci, a preto by sa viac nemalo odkazovať na normy vnútroštátneho právneho poriadku.“

má byť:

„Skutočnosť, že odporca má obvyklý pobyt v treťom štáte by nemala vylučovať uplatnenie noriem Spoločenstva týkajúcich sa právomoci, a preto by sa viac nemalo odkazovať na normy vnútroštátneho právneho poriadku.“

Na strane 7 v článku 3 písm. a):

namiesto:

„a)

súdu podľa miesta obvyklého pobytu povinného, alebo“

má byť:

„a)

súdu podľa miesta obvyklého pobytu odporcu, alebo“.

Na strane 21 v článku 75 ods. 1 a 2:

namiesto:

„1.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na konania začaté, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené po začatí jeho uplatňovania s výhradou odsekov 2 a 3.

2.   Oddiely 2 a 3 kapitoly IV sa uplatňujú na:

a)

rozhodnutia vydané v členských štátoch predo dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia, ktorých uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti sa navrhuje po uvedenom dni;

b)

rozhodnutia vydané po začatí uplatňovania tohto nariadenia v konaniach, ktoré sa začali pred uvedeným dňom, …“

má byť:

„1.   Toto nariadenie sa vzťahuje iba na konania začaté, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené odo dňa začatia jeho uplatňovania s výhradou odsekov 2 a 3.

2.   Oddiely 2 a 3 kapitoly IV sa uplatňujú na:

a)

rozhodnutia vydané v členských štátoch predo dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia, ktorých uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti sa navrhuje od uvedeného dňa;

b)

rozhodnutia vydané odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia v konaniach, ktoré sa začali pred uvedeným dňom, …“