5.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/21


Meddelande från kommissionen om den mängd för vilken licensansökan inte inkommit och som ska läggas till den mängd som fastställts för delperioden 1 oktober 2010–31 december 2010 inom ramen för vissa av de kvoter som öppnats av gemenskapen inom sektorerna för fjäderfäköttprodukter

2010/C 147/07

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (1) öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött. De ansökningar om importlicens som lämnades in under de första sju dagarna i april 2010 för delperioden 1 juli–30 september 2010 för kvoterna 09.4212, 09.4214, 09.4217 och 09.4218 avser en mängd som understiger den tillgängliga mängden. I enlighet med artikel 7.4 andra meningen i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (2) har den mängd för vilken inga licensansökningar lämnats in lagts till den fastställda mängden för efterföljande delperiod, 1 oktober–31 december 2010 (se bilagan till detta meddelande).


(1)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA

Kvotens löpnummer

Mängd för vilken inga licensansökningar har lämnats in och som ska läggas till den mängd som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2010

(kg)

09.4212

27 783 000

09.4214

2 658 100

09.4217

7 690 000

09.4218

3 478 800