21.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 936/2005

z dne 20. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 14/2004 glede predvidenih bilanc oskrbe francoskih prekomorskih departmajev za sektor žit, rastlinskih olj in proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter dobavo nekaterih živih živali

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1452/2001 z dne 28. junija 2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za francoske prekomorske departmaje, spremembi Direktive 72/462/EGS in razveljavitvi uredb (EGS) št. 525/77 in (EGS) št. 3763/91 (Poseidom) (1), in zlasti členov 3(6) in 6(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 14/2004 z dne 30. decembra 2003 o uvedbi predvidenih bilanc in določitvi pomoči Skupnosti za oskrbo z nekaterimi osnovnimi proizvodi za prehrano ljudi, za predelavo in kot kmetijskimi vložki ter za dobavo živih živali in jajc najbolj oddaljenim regijam skladno z uredbami Sveta (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001 in (ES) št. 1454/2001 (2) uvaja predvidene bilance oskrbe in določa pomoč Skupnosti.

(2)

Trenutna raven izvajanja letnih bilanc oskrbe za žita, rastlinska olja in proizvode iz predelanega sadja in zelenjave kot tudi dobava živih živali za francoske prekomorske departmaje odraža, da so zaradi povpraševanja, ki je večje od predvidenega, količine, določene za oskrbo omenjenih proizvodov, manjše od potreb.

(3)

Posebna potreba se je pokazala po oskrbi s konzerviranim paradižnikom. Količine semenskega krompirja, vpisanega v bilanco, so višje od potreb. Pri bivolicah, piščancih in jajcih je treba nekatere značilnosti proizvodov, ki so predmet oskrbe, prilagoditi potrebam, ki so se izrazile pri izkoriščanju francoskih prekomorskih departmajev.

(4)

Količine in opise prej omenjenih proizvodov in živali je zato treba prilagoditi dejanskim potrebam v zadevnih francoskih prekomorskih departmajih.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem upravljalnih odborov za zadevne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 14/2004 se spremeni:

1.

v Prilogi I se deli 1, 2, 3 in 4 nadomestijo z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

2.

v Prilogi II se deli 1, 2 in 4 nadomestijo z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 21.7.2001, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1690/2004 (UL L 305, 1.10.2004, str. 1).

(2)  UL L 3, 7.1.2004, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2138/2004 (UL L 369, 16.12.2004, str. 24).


PRILOGA I

„Del 1

Žita in žitni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi in živali; oljnice, stročnice, posušena krma

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

Departma

Poimenovanje

Oznake KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Guadeloupe

navadna pšenica, ječmen, koruza in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90 in 1107 10

58 000

42

 (1)

Gvajana

navadna pšenica, ječmen, koruza, izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali, in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 in 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinik

navadna pšenica, ječmen, koruza, drobljenec in zdrob iz trde pšenice, oves in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 in 1107 10

52 000

42

 (1)

Reunion

navadna pšenica, ječmen, koruza in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90 in 1107 10

188 000

48

 (1)

Del 2

Rastlinska olja

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznaka KN

Departma

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Rastlinska olja (2)

od 1507 do 1516 (3)

Martinik

300

71

 (4)

Guadeloupe

300

71

 (4)

Reunion

11 000

 

91

 (4)

Gvajana

100

91

 (4)

Skupaj

11 700

Del 3

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznake KN

Departma

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Sadni pireji, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, namenjeni za predelavo

ex20 07

Vsi

100

395

Pulpa iz sadja, drugače pripravljenega ali konzerviranega, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu, namenjena za predelavo

ex20 08

Gvajana

 

586

Guadeloupe

950

408

Martinik

 

408

Reunion

 

456

Zgoščeni sadni sokovi (vključno z grozdnim moštom), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, namenjeni za predelavo

ex20 09

Gvajana

500

 

727

 

Martinik

311

 (5)

Reunion

311

 

Guadeloupe

311

 

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot s kisom ali ocetno kislino

2002

Vsi

100

91

 (5)

Del 4

Semena

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznaka KN

Departma

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Semenski krompir

0701 10 00

Reunion

50

 

94“

 


(1)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 (UL L 147, 30.6.1995, str. 7), za proizvode, ki se uvrščajo v isto oznako KN.

(2)  Namenjena predelovalni industriji.

(3)  Razen 1509 in 1510.

(4)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 3(3) Uredbe 136/66/EGS, za proizvode, ki se uvrščajo v isto oznako KN.

(5)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 16 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29), za proizvode, ki se uvrščajo v isto oznako KN.


PRILOGA II

„Del 1

Reja goveda in konj

Število živali in pomoč za dobavo živali Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznaka KN

Departma

Količina

Pomoč

(v EUR/žival)

Plemenski konji

0101 11 00

Vsi

7

1 100

Živo govedo:

 

 

 

plemensko govedo (1)

0102 10

 

 

plemenski bivoli

ex01021090

600

1 100

govedo, namenjeno za pitanje (2)  (3)

0102 90

200

Del 2

Perutnina, kunci

Število živali in pomoč za dobavo živali Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznaka KN

Departma

Količina

(število živali, kosov)

Pomoč

(v EUR/žival)

Piščanci

ex01 05 11

Vsi

85 240

0,48

Valilna jajca za proizvodnjo piščancev

ex04070019

800 000

0,17

Plemenski kunci

 

 

 

Domači plemenski kunci

ex01061910

800

33“

„Del 4

Reja ovc in koz

Število živali in pomoč za dobavo živali Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznaka KN

Departma

Količina

(število živali)

Pomoč

(v EUR/žival)

Plemenske ovce in koze:

 

Vsi

 

 

samci

ex01 04 10 in ex01 04 20

30

312

samice

ex01 04 10 in ex01 04 20

210

192“


(1)  Vključitev tega podrazdelka je podvržena pogojem, določenim v ustreznih določbah Skupnosti.

(2)  Samo s poreklom iz tretjih držav.

(3)  Pravica do oprostitve uvoznih dajatev je podrejena:

izjavi uvoznika, v trenutku ko živali prispejo v francoske prekomorske deapartmaje, da je govedo namenjeno za pitanje za obdobje šestdeset dni od dneva njegovega prispetja in za kasnejšo potrošnjo v tem departmaju,

pisna izjava uvoznika, v trenutku prispetja živali, v kateri pristojnim organom v roku enega meseca po prispetju goveda naznani obrat ali obrate, kjer se bo govedo pitalo,

dokazilo s strani uvoznika, da je bilo razen v primeru višje sile govedo pitano v obratu ali obratih iz druge alinee, da ni šlo v zakol pred iztekom roka iz prve alinee ali da je šlo v zakol zaradi zdravstvenih razlogov oziroma je poginilo zaradi bolezni ali nesreče.