21.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 936/2005

2005 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 dėl prognozuojamo tiekimo balanso Prancūzijos užjūrio departamentų javų, augalinio aliejaus ir iš vaisių bei daržovių pagamintų produktų sektoriui ir dėl kai kurių gyvų gyvūnų tiekimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams ir iš dalies pakeičiantį Direktyvą 72/462/EEB bei panaikinantį Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom) (1), ypač į jo 3 straipsnio 6 dalį ir 6 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 14/2004, nustatančiame tiekimo balansą ir Bendrijos pagalbą žmonių maistui vartoti, perdirbimui ir žemės ūkio sąnaudoms skirtų tam tikrų pagrindinių produktų tiekimui bei gyvų gyvūnų ir kiaušinių tiekimui atokiausiems regionams pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 (2), nustatomi prognozuojami tiekimo balansai ir Bendrijos pagalba.

(2)

Grūdų, augalinio aliejaus ir iš vaisių bei daržovių pagamintų produktų ir kai kurių gyvų gyvūnų metinių tiekimo balansų Prancūzijos užjūrio departamentams dabartinis vykdymo lygis parodė, kad nustatyti išvardytų produktų tiekimo kiekiai neatitinka poreikio, nes paklausa yra didesnė nei buvo numatyta.

(3)

Labai pristigo tiekiamų konservuotų pomidorų. Balanse įrašyti bulvių sėklų kiekiai yra didesni už sunaudojamą jų kiekį. Kalbant apie buivolus, viščiukus ir kiaušinius, reikėtų pritaikyti kai kurias tiekiamų produktų savybes Prancūzijos užjūrio departamentų ūkiuose išryškėjusiems poreikiams.

(4)

Todėl reikėtų pirmiau išvardintų produktų ir gyvūnų kiekius bei aprašymus suderinti su tikraisiais aptariamų Prancūzijos užjūrio departamentų poreikiais.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka visų atitinkamų vadybos komitetų nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 14/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedo 1, 2, 3 ir 4 dalys yra keičiamos šio reglamento I priedo tekstu;

2)

II priedo 1, 2 ir 4 dalys yra keičiamos šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 198, 2001 7 21, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004 (OL L 305, 2004 10 1, p. 1).

(2)  OL L 3, 2004 1 7, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2138/2004 (OL L 369, 2004 12 16, p. 24).


I PRIEDAS

„1 dalis

Grūdai ir grūdų produktai, skirti gyvulių pašarams ir žmonių maistui; aliejiniai augalai, baltyminiai augalai, sausieji pašarai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

Departamentas

Prekių pavadinimas

KN kodai

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/ tonos)

I

II

III

Gvadelupa

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90 ir 1107 10

58 000

42

 (1)

Gviana

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai, produktai, naudojami gyvulių pašarams, ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 ir 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinika

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai, kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai, avižos ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 ir 1107 10

52 000

42

 (1)

Reunionas

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90 ir 1107 10

188 000

48

 (1)

2 dalis

Augaliniai aliejai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių pavadinimas

KN kodas

Departamentas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/tonos)

I

II

III

Augaliniai aliejai (2)

Nuo 1507 iki 1516 (3)

Martinika

300

71

 (4)

Gvadelupa

300

71

 (4)

Reunionas

11 000

 

91

 (4)

Gviana

100

91

 (4)

Iš viso

11 700

3 dalis

Iš vaisių ir daržovių pagaminti produktai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių pavadinimas

KN kodai

Departamentas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/tonos)

I

II

III

Perdirbimui skirtos vaisių tyrės, gautos virimo būdu, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

ex20 07

Visi

100

395

Perdirbimui skirtas vaisių minkštimas, paruoštas arba konservuotas kitais būdais, kurio sudėtyje yra arba nėra cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyto kitoje vietoje

ex20 08

Gviana

 

586

Gvadelupa

950

408

Martinika

 

408

Reunionas

 

456

Perdirbimui skirtos koncentruotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą), nefermentuotos, kurių sudėtyje nėra alkoholio ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

ex20 09

Gviana

500

 

727

 

Martinika

311

 (5)

Reunionas

311

 

Gvadelupa

311

 

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2002

Visi

100

91

 (5)

4 dalis

Sėklos

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių pavadinimas

KN kodas

Departamentas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/tonos)

I

II

III

Bulvių sėklos

0701 10 00

Reunionas

50

 

94“

 


(1)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus tuo pačiu KN kodu pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnį (OL L 147, 1995 6 30, p. 7).

(2)  Skirti perdirbimo pramonei.

(3)  Išskyrus 1509 ir 1510.

(4)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus tuo pačiu KN kodu pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalį.

(5)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus tuo pačiu KN kodu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnį (OL L 297, 1996 11 21, p. 29).


II PRIEDAS

„1 dalis

Galvijų ir arklių auginimas

Gyvūnų skaičius ir Bendrijos pagalba gyvūnų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių pavadinimas

KN kodas

Departamentas

Kiekis

Pagalba

(EUR/už gyvūną)

Veisliniai arkliai

0101 11 00

Visi

7

1 100

Gyvi galvijai:

 

 

 

veisliniai galvijai (1)

0102 10

 

 

veisliniai buivolai

ex01021090

600

1 100

penėjimui skirti galvijai (2)  (3)

0102 90

200

2 dalis

Paukštininkystė, triušininkystė

Gyvūnų skaičius ir Bendrijos pagalba gyvūnų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių pavadinimas

KN kodas

Departamentas

Kiekis

(gyvūnų skaičius, vnt.)

Pagalba

(EUR už gyvūną)

Viščiukai

ex01 05 11

Visi

85 240

0,48

Perinti skirti kiaušiniai

ex04070019

800 000

0,17

Veisliniai triušiai

 

 

 

naminiai veisliniai triušiai

ex01061910

800

33“

„4 dalis

Avių ir ožkų auginimas

Gyvūnų skaičius ir Bendrijos pagalba gyvūnų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių pavadinimas

KN kodas

Departamentas

Kiekis

(gyvūnų skaičius)

Pagalba

(EUR už gyvūną)

Veislinės avys ir ožkos:

 

Visi

 

 

patinai

ex01 04 10 ir ex01 04 20

30

312

patelės

ex01 04 10 ir ex01 04 20

210

192“


(1)  Šios subpozicijos naudojimui taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamų Bendrijos nuostatų.

(2)  Tik trečiųjų šalių kilmės.

(3)  Nuo importo muitų atleidžiama tuo atveju, kai:

atvežus gyvūnus į Prancūzijos užjūrio departamentus, importuotojas pateikia deklaraciją, kad galvijai skirti 60 dienų laikotarpio, skaičiuojant nuo faktiškos jų atvykimo dienos, penėjimui ir vėlesniam naudojimui,

atvežus gyvūnus, importuotojas raštiškai įsipareigoja kompetentingoms valdžios institucijoms per mėnesį, skaičiuojant nuo galvijų atvežimo dienos, nurodyti ūkį ar ūkius, kuriuose galvijai bus penimi,

importuotojas pateikia įrodymą, išskyrus force majeure atvejus, kad galvijas buvo penimas ūkyje ar ūkiuose, nurodytame (-uose) antroje įtraukoje, kad nebuvo paskerstas prieš pasibaigiant pirmoje įtraukoje numatytam terminui, arba kad buvo paskerstas dėl sanitarinių priežasčių ar pastipo dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo.