20.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 122/14


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 122/05)

Numer pomocy

XR 18/08

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Border, Midland and Western

South-East

Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Podstawa prawna

National Tourism Development Authority Act 2003

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy

20 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy

30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji

1.1.2008

Czas trwania

31.1.2013

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE 92

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Adres internetowy publikacji programu pomocy

http://www.failteireland.ie/NDP

Inne informacje


Numer pomocy

XR 43/08

Państwo członkowskie

Włochy

Region

87(3)(a); 87(3)(c)

Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc

Contratti di programma

Podstawa prawna

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy

500 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy

30 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji

15.3.2008

Czas trwania

31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Adres internetowy publikacji programu pomocy

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Inne informacje