20.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 122/14


Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 122/05)

Nummer van de steunmaatregel

XR 18/08

Lidstaat

Ierland

Regio

Border, Midland and Western

South-East

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Rechtsgrondslag

National Tourism Development Authority Act 2003

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

20 mln EUR

Maximale steunintensiteit

30 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2008

Looptijd

31.1.2013

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

NACE 92

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.failteireland.ie/NDP

Andere informatie


Nummer van de steunmaatregel

XR 43/08

Lidstaat

Italië

Regio

87(3)(a); 87(3)(c)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Contratti di programma

Rechtsgrondslag

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

500 mln EUR

Maximale steunintensiteit

30 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

15.3.2008

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Andere informatie