20.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 122/14


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1628/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 122/05)

Pagalbos Nr.

XR 18/08

Valstybė narė

Airija

Regionas

Border, Midland and Western

South-East

Pagalbos schemos arba ad hoc pagalbos priedą gaunančios įmonės pavadinimas

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Teisinis pagrindas

National Tourism Development Authority Act 2003

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Planuojamos metinės išlaidos

20 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

30 %

Pagal reglamento 4 straipsnį

Įgyvendinimo data

2008 1 1

Trukmė

2013 1 31

Ekonomikos sektorius

Atskiri sektoriai

NACE 92

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Skelbimo apie pagalbos schemą interneto adresas

http://www.failteireland.ie/NDP

Kita informacija


Pagalbos Nr.

XR 43/08

Valstybė narė

Italija

Regionas

87(3)(a); 87(3)(c)

Pagalbos schemos arba ad hoc pagalbos priedą gaunančios įmonės pavadinimas

Contratti di programma

Teisinis pagrindas

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Planuojamos metinės išlaidos

500 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

30 %

Pagal reglamento 4 straipsnį

Įgyvendinimo data

2008 3 15

Trukmė

2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi regioninės investicinės pagalbos reikalavimus atitinkantys sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Skelbimo apie pagalbos schemą interneto adresas

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Kita informacija