20.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 122/14


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1628/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist investeeringuteks ettenähtud regionaalabi suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 122/05)

Abi nr

XR 18/08

Liikmesriik

Iirimaa

Piirkond

Border, Midland and Western

South-East

Abikava nimetus või sihtotstarbelist abi saava ettevõtte nimi

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Õiguslik alus

National Tourism Development Authority Act 2003

Meetme liik

Abiskeem

Kavandatud aastased kulutused

20 milj EUR

Abi suurim osatähtsus

30 %

Kooskõlas määruse artikliga 4

Rakendamise kuupäev

1.1.2008

Kestus

31.1.2013

Majandusharud

Piiratud konkreetsete sektoritega

NACE 92

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Interneti-aadress, millel abikava avaldati

http://www.failteireland.ie/NDP

Muu teave


Abi nr

XR 43/08

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

87(3)(a); 87(3)(c)

Abikava nimetus või sihtotstarbelist abi saava ettevõtte nimi

Contratti di programma

Õiguslik alus

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Meetme liik

Abiskeem

Kavandatud aastased kulutused

500 milj EUR

Abi suurim osatähtsus

30 %

Kooskõlas määruse artikliga 4

Rakendamise kuupäev

15.3.2008

Kestus

31.12.2013

Majandusharud

Kõik investeeringuteks ettenähtud regionaalabikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Interneti-aadress, millel abikava avaldati

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Muu teave