20.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 122/14


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podpory

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 122/05)

Podpora č.

XR 18/08

Členský stát

Irsko

Region

Border, Midland and Western

South-East

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Právní základ

National Tourism Development Authority Act 2003

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

20 mil. EUR

Maximální míra podpory

30 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

1. 1. 2008

Délka trvání programu

31. 1. 2013

Hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

NACE 92

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.failteireland.ie/NDP

Další informace


Podpora č.

XR 43/08

Členský stát

Itálie

Region

87(3)(a); 87(3)(c)

Název režimu podpory nebo název podniku, kterému se poskytuje doplněk podpory ad hoc

Contratti di programma

Právní základ

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

500 mil. EUR

Maximální míra podpory

30 %

V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

15. 3. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Internetová adresa, na níž je zveřejněn režim podpory

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Další informace