20.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 122/14


Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО националните помощи за регионални инвестиции

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 122/05)

Помощ №

XR 18/08

Държава-членка

Ирландия

Регион

Border, Midland and Western

South-East

Наименование на схемата за помощи или име на предприятието-получател на добавката от помощи ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Правно основание

National Tourism Development Authority Act 2003

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Годишен бюджет

20 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта

30 %

В съответствие с член 4 от регламента

Дата на изпълнение

1.1.2008 г.

Времетраене

31.1.2013 г.

Икономически отрасли

Отделни сектори

NACE 92

Название и адрес на предоставящия орган

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Интернет адреса на публикацията на схемата за помощта

http://www.failteireland.ie/NDP

Други сведения


Помощ №

XR 43/08

Държава-членка

Италия

Регион

87(3)(a); 87(3)(c)

Наименование на схемата за помощи или име на предприятието-получател на добавката от помощи ad hoc

Contratti di programma

Правно основание

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Годишен бюджет

500 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта

30 %

В съответствие с член 4 от регламента

Дата на изпълнение

15.3.2008 г.

Времетраене

31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички сектори, които имат право да кандидатстват за помощ за регионални инвестиции

Название и адрес на предоставящия орган

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Интернет адреса на публикацията на схемата за помощта

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Други сведения