ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 129E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
27 maj 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

RÅDET

2008/C 129E/01

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 14/2008 av den 18 april 2008, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (1)

1


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV