ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 129E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
27. mája 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

RADA

2008/C 129E/01

Spoločná pozícia (ES) č. 14/2008 z 18. apríla 2008, ktorú prijala Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (1)

1


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK