ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 129E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
27 maja 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

III   Akty przygotowawcze

 

RADA

2008/C 129E/01

Wspólne stanowisko (WE) nr 14/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (1)

1


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL