ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 129E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. gegužės 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

TARYBA

2008/C 129E/01

2008 m. balandžio 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija (EB) Nr. 14/2008 laikantis Europos bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (1)

1


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT