ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúill

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

51
27 Bealtaine 2008


Clár

Leathanach

 

III   Bearta Ullmhúcháin

 

AN CHOMHAIRLE

2008/C /01

Comhsheasamh (CE) Uimh. 14/2008 an 18 Aibreán 2008 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (2)

1


 


 

(1)   Faoin tagairt C 129 E a foilsíodh ábhar an eagráin seo I dteangacha oifigiúla an Aontais.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA