ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 129E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
27. mai 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

NÕUKOGU

2008/C 129E/01

Nõukogu ühine seisukoht (EÜ) nr 14/2008, 18. aprill 2008, vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 251, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (1)

1


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET