ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 129E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
27. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

RADA

2008/C 129E/01

Společný postoj (ES) č. 14/2008 ze dne 18. dubna 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (1)

1


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS