ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 129E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
27 май 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

СЪВЕТ

2008/C 129E/01

Обща позиция (ЕО) № 14/2008 от 18 април 2008 година, приета от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност, с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен) (1)

1


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG