20.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 174/12


Дело, заведено на 8 април 2013 г. от DB Schenker срещу Надзорния орган на ЕАСТ

(Дело E-5/13)

2013/C 174/08

На 8 април 2013 г. в Съда на ЕАСТ бе заведено дело срещу Надзорния орган на ЕАСТ от Schenker North AB, Schenker Privpak AB и Schenker Privpak AS (заедно DB Schenker), представлявани от Jon Midthjell, адвокат от Advokatfirmaet Midthjell AS, с адрес: Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norway.

Ищците искат от Съда на ЕАСТ:

1.

да отмени решението на Надзорния орган на ЕАСТ от 25 януари 2013 г. по дело № 73075 (DB Schenker), с което се отказва пълен или частичен достъп в съответствие с член 3, буква a) от РДД 2012 и член 4, параграф 4 и член 4, параграф 6 от РДД 2012 до документи, принадлежащи към досиетата по случаите, довели до Решение № 321/10/COL на Надзорния орган на ЕАСТ (Norway Post — системата „отстъпка за лоялност“), и се отказва да се предостави достъп до пълната версия на Решение № 321/10/COL на Надзорния орган на ЕАСТ;

2.

да отмени решението на Надзорния орган на ЕАСТ от 18 февруари 2013 г. по дело № 73075 (DB Schenker), с което се отказва пълен или частичен достъп в съответствие с член 4, параграф 4 и член 4, параграф 6 от РДД 2012 до документи, принадлежащи към досиетата по случаите, довели до Решение № 321/10/COL (Norway Post — системата „отстъпка за лоялност“);

3.

да разпореди на Надзорния орган на ЕАСТ (и на всяка встъпила страна) да поеме разноските по делото.

Правен и фактически контекст и правни аргументи в подкрепа:

Ищицте Schenker North AB, Schenker Privpak AB и Schenker Privpak AS са част от DB Schenker group — международна група за спедиторски и логистични услуги. Schenker North AB управлява стопанските дейности на групата в Норвегия, Швеция и Дания, включително дъщерните дружества Schenker Privpak AS и Schenker Privpak AB.

На 14 януари 2013 г. ищците подадоха потвърдително заявление с Надзорния орган на ЕАСТ, за да получат достъп до документи, съдържащи се в досиетата по случаите, довели до Решение № 321/10/COL на Надзорния орган на ЕАСТ (Norway Post — системата „отстъпка за лоялност“) от 14 юли 2010 г. На 25 януари 2013 г. и 18 февруари 2013 г. Надзорният орган на ЕАСТ взе решение по искането за достъп съгласно новите си разпоредби, уреждащи достъпа на обществеността до документи (РДД 2012), въведени с Решение № 300/12/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 5 септември 2012 г. Ищците искат тези решения да бъдат отменени в съответствие с член 36 от Споразумението за надзор и съд, тъй като отказват пълен или частичен достъп до поисканите от тях документи.

Ищците твърдят, че Надзорният орган на ЕАСТ:

е нарушил правото на обществеността на достъп до документи, съдържащо се в член 2, параграф 1 от РДД 2012, и задължението за мотивиране — срв. член 16 от Споразумението за надзор и съд относно отказ на достъп до документи в съответствие с член 3, буква а) от РДД 2012,

е нарушил правото на обществеността на достъп до документи, съдържащо се в член 2, параграф 1 от РДД 2012 относно отказ на достъп до документи, изцяло или частично, в съответствие с член 4, параграф 6 от РДД 2012, и че

е нарушил правото на обществеността на достъп до документи, съдържащо се в член 2, параграф 1 от РДД 2012, и задължението за мотивиране — срв. член 16 от Споразумението за надзор и съд относно отказа на достъп до документи, изцяло или частично, в съответствие с член 4, параграф 4 от РДД 2012.