29.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/103


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2005/589/GUSP

av den 28 juli 2005

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 samt artiklarna 18.5 och 23.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2003 antog rådet gemensam åtgärd 2003/870/GUSP (1) om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(2)

Den 26 juli 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/565/GUSP (2) om utnämning av Michael SAHLIN som Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(3)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2003/870/GUSP bör uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant förlängas med ytterligare två och en halv månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Michael SAHLIN som Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt gemensam åtgärd 2003/870/GUSP till och med den 15 november 2005.

Artikel 2

Artikel 5.1 i gemensam åtgärd 2003/870/GUSP skall ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag skall vara 195 000 EUR.”

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 39.

(2)  EUT L 251, 27.7.2004, s. 18.