29.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/103


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/589/WPZiB

z dnia 28 lipca 2005 r.

przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/870/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

(2)

W dniu 26 lipca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/565/WPZiB (2) mianujące pana Michaela SAHLINA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/870/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej powinien zostać przedłużony o następne dwa i pół miesiąca,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mandat pana Michaela SAHLINA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, określony we wspólnym działaniu 2003/870/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 15 listopada 2005 r.

Artykuł 2

Artykuł 5 ust. 1 wspólnego działania 2003/870/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 195 000 EUR”.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 39.

(2)  Dz.U. L 251 z 27.7.2004, str. 18.