29.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/103


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/589/YUTP,

28 päivältä heinäkuuta 2005,

entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/870/YUTP (1) entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta.

(2)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä heinäkuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/565/YUTP (2) Michael SAHLINin nimittämisestä Euroopan unionin erityisedustajaksi entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan.

(3)

Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa olisi yhteisen toiminnan 2003/870/YUTP uudelleentarkastelun perusteella jatkettava kahdella ja puolella kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Jatketaan yhteisen toiminnan 2003/870/YUTP mukaista Michael SAHLINin toimeksiantoa Euroopan unionin erityisedustajana entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 15 päivään marraskuuta 2005.

2 artikla

Korvataan yhteisen toiminnan 2003/870/YUTP 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 195 000 euroa.”

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  EUVL L 326, 13.12.2003, s. 39.

(2)  EUVL L 251, 27.7.2004, s. 18.