29.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/103


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/589/ÜVJP,

28. juuli 2005,

millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

8. detsembril 2003 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2003/870/ÜVJP, (1) millega muudetakse ja pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis volitusi.

(2)

26. juulil 2004 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2004/565/ÜVJP, (2) millega Michael SAHLIN määrati Euroopa Liidu eriesindajaks endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis.

(3)

Tuginedes ühismeetme 2003/870/ÜVJP läbivaatamisele, tuleks Euroopa Liidu eriesindaja volitusi pikendada kaheks ja pooleks kuuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Käesolevaga pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis Michael SAHLINI ühismeetmes 2003/870/ÜVJP sätestatud volitusi kuni 15. novembrini 2005.

Artikkel 2

Ühismeetme 2003/870/ÜVJP artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Euroopa Liidu eriesindaja volitustega seotud kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma on 195 000 EUR.”

Artikkel 3

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  ELT L 326, 13.12.2003, lk 39.

(2)  ELT L 251, 27.7.2004, lk 18.