29.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/103


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2005/589/SZBP

ze dne 28. července 2005

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 8. prosince 2003 přijala Rada společnou akci 2003/870/SZBP (1), kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

(2)

Dne 26. července 2004 přijala Rada společnou akci 2004/565/SZBP (2) o jmenování pana Michaela SAHLINA zvláštním zástupcem Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2003/870/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce Evropské unie prodloužen o dva a půl měsíce,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mandát pana Michaela SAHLINA jako zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, stanovený ve společné akci 2003/870/SZBP, se prodlužuje do 15. listopadu 2005.

Článek 2

V článku 5 společné akce 2003/870/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená k hrazení výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU činí 195 000 EUR.“.

Článek 3

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. července 2005.

Za Radu

J. STRAW

předseda


(1)  Úř. věst. L 326, 13.12.2003, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 18.