10.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/72


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 133/2004

z 24. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len dohoda, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 113/2004 z 9. júla 2004 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2004/232/ES z 3. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000 Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na používanie halónu 2402 (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 21aa [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000] prílohy XX k dohode sa dopĺňa nasledujúca zarážka:

„—

32004 D 0232: rozhodnutie Komisie 2004/232/ES z 3. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 71, 10. 3. 2004, s. 28).“

Článok 2

Texty rozhodnutia 2004/232/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. septembra 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. septembra 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2004, s. 28.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.