11/Volumul 65

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

176


22004D0133


L 064/72

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 133/2004 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 24 septembrie 2004

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XX la acord a fost modificată prin Decizia nr. 113/2004 a Comitetului mixt al SEE din 9 iulie 2004 (1).

(2)

Decizia 2004/232/CE a Comisiei din 3 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea halonului 2402 (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La punctul 21aa [Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului] din anexa XX la acord, se adaugă următoarea liniuță:

„—

32004 D 0232: Decizia 2004/232/CE a Comisiei din 3 martie 2004 (JO L 71, 10.3.2004, p. 28).”

Articolul 2

Textele Deciziei 2004/232/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 25 septembrie 2004, cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2004.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376, 23.12.2004, p. 51.

(2)  JO L 71, 10.3.2004, p. 28.

(3)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.