10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/72


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 133/2004

z dnia 24 września 2004 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/232/WE z dnia 3 marca 2004 r. zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zastosowania halonu 2402 (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 21aa (rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XX do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32004 D 0232: decyzja Komisji 2004/232/WE z dnia 3 marca 2004 r. (Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 28).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2004/232/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan JÓHANNSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 376 z 23.12.2004, str. 51.

(2)  Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 28.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.