10.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 64/72


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 133/2004

van 24 september 2004

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 113/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 9 juli 2004 (1).

(2)

Beschikking 2004/232/EG van de Commissie van 3 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het gebruik van halon 2402 (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XX bij de Overeenkomst wordt na punt 21aa (Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

„—

32004 D 0232: Beschikking 2004/232/EG van de Commissie van 3 maart 2004 (PB L 71 van 10.3.2004, blz. 28).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2004/232/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 25 september 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 24 september 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 376 van 23.12.2004, blz. 51.

(2)  PB L 71 van 10.3.2004, blz. 28.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.