10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/72


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 133/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2004/232/EB, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas, susijusias su halono- 2402 panaudojimu (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XX priedo 21aa punkte (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 D 0232: 2003 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2004/232/EB (OL L 71, 2004 3 10, p. 28).“

2 straipsnis

Sprendimo 2004/232/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 51.

(2)  OL L 71, 2004 3 10, p. 28.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.