11/Sv. 98

HR

Službeni list Europske unije

220


22004D0133


L 064/72

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 133/2004

od 24. rujna 2004.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XX. Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 113/2004 od 9. srpnja 2004. (1).

(2)

Odluka Komisije 2004/232/EZ od 3. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe halona 2402 (2), treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 21.aa (Uredba (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga XX. Sporazumu dodaje se sljedeći podstavak:

„—

32004 D 0232: Odluka Komisije 2004/232/EZ od 3. ožujka 2004. (SL L 71, 10.3.2004., str. 28).”

Članak 2.

Tekst Odluke 2004/232/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Prilogu EGP-a Službenog lista Europske unije, vjerodostojan je.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 25. rujna 2004., pod uvjetom da su sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. rujna 2004.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  SL L 376, 23.12.2004., str. 51.

(2)  SL L 71, 10.3.2004., str. 28.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.