10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/72


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 133/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 113/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 3. märtsi 2004. aasta otsus 2004/232/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 seoses haloon-2402 kasutamisega, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 21aa (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2037/2000) lisatakse järgmine alapunkt:

“—

32004 D 0232: komisjoni otsus 2004/232/EÜ, 3. märts 2004 (ELT L 71, 10.3.2004, lk 28).”

Artikkel 2

Otsuse 2004/232/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 51.

(2)  ELT L 71, 10.3.2004, lk 28.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.