10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/72


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 133/2004

af 24. september 2004

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XX til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 113/2004 af 9. juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2004/232/EF af 3. marts 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til brugen af halon 2402 (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 21aa (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000) i bilag XX til aftalen:

»—

32004 D 0232: Kommissionens beslutning 2004/232/EF af 3. marts 2004 (EUT L 71 af 10.3.2004, s. 28).«

Artikel 2

Teksterne til beslutning 2004/232/EF på islandsk og norsk, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 25. september 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2004.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Kjartan JÓHANNSSON

Formand


(1)  EUT L 376 af 23.12.2004, s. 51.

(2)  EUT L 71 af 10.3.2004, s. 28.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.