10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/72


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 133/2004

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 113/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/232/ES ze dne 3. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání halonu 2402 (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 21aa (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000) přílohy XX Dohody se doplňuje odrážka, která zní:

„—

32004 D 0232: rozhodnutí Komise 2004/232/ES ze dne 3. března 2004 (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 28)“.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/232/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 28.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.