ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 56

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
16 februari 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2015/C 056/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 056/02

Förenade målen C-304/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 4 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Timişoara – Rumänien) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş mot Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Jordbruk — Gemensam jordbrukspolitik — Förordning (EG) nr 1782/2003 — Bestämmelser om direktstöd — Villkor för att beviljas kompletterande nationellt direktstöd — Villkor som inte föreskrivits i unionslagstiftningen — Villkoret att det inte får finnas några förfallna skulder i förhållande till statsbudgeten och/eller den regionala budgeten vid tidpunkten för ansökan om stöd — Tillåtet — Nej”)

2

2015/C 056/03

Mål C-384/13: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 4 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL mot GALP Energía España SAU (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 81 EG — Exklusivt inköpsavtal avseende drivmedel och bränslen — Förordning (EEG) nr 1984/83 — Artikel 12.2 — Förordning (EG) nr 2790/1999 — Artiklarna 4 a och 5 a — Exklusivitetens giltighetstid — Avtal av mindre betydelse)

3

2015/C 056/04

Mål C-202/14: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 4 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative d'appel de Nantes – Frankrike) – Adiamix mot Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Förordning (EG) nr 659/1999 — Artikel 1 b v — Ordning för skattebefrielse till förmån för företag som övertar verksamheten från ett företag i svårigheter — Kommissionens beslut i vilket en stödordning förklaras vara oförenlig med den inre marknaden — Återkrav av individuellt stöd som beviljats enligt en stödordning — Bedömning av huruvida kommissionens beslut är giltigt — Begreppen befintligt stöd och nytt stöd)

3

2015/C 056/05

Mål C-508/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Tjeckien) den 13 november 2014 – Český telekomunikační úřad mot T-Mobile Czech Republic a.s. och Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Mål C-520/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 november 2014 – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Mål C-528/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 21 november 2014 – X mot Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Mål C-542/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 november 2014 – SIA ”VM Remonts” (tidigare SIA ”DIV un Ko”), SIA ”Ausma grupa” och SIA ”Pārtikas kompānija” mot Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Mål C-547/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Förenade kungariket) den 1 december 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited och British American Tobacco UK Limited mot Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Mål C-549/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Højesteret (Danmark) den 2 december 2014 – Finn Frogne A/S mot Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Mål C-550/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 28 november 2014 – Envirotec Denmark ApS mot Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Mål C-555/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Spanien) den 3 december 2014 – IOS Finance EFC S.A. mot Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Mål C-406/13: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens andra avdelning den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

10

2015/C 056/14

Mål C-645/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Spanien) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito mot Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Mål C-382/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim – Tyskland) – Juergen Schneider, Erika Schneider mot Condor Flugdienst GmbH

11

 

Tribunalen

2015/C 056/16

Mål T-72/09: Tribunalens dom av den 17 december 2014 – Pilkington Group m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för bilglas — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Avtal om uppdelning av marknader och utbyte av kommersiellt känslig information — Böter — Rätten till försvar — Retroaktiv tillämpning av 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Försäljningsvärde — Passiv eller underordnad roll — Böternas avskräckande verkan — Beaktande av tidigare ålagda böter — Tak för böterna — Växelkurser för beräkning av taket för böterna)

12

2015/C 056/17

Mål T-400/10: Tribunalens dom av den 17 december 2014 – Hamas mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism — Frysning av tillgångar — Grunden för besluten att frysa tillgångar — Hänvisning till terroristhandlingar — Nödvändigheten av ett beslut från en behörig myndighet i den mening som avses i gemensam ståndpunkt 2001/931 — Motiveringsskyldighet — Anpassning av verkningarna i tiden av en ogiltigförklaring)

13

2015/C 056/18

Mål T-201/11: Tribunalens dom av den 17 december 2014 – Si.mobil mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Den slovenska marknaden för mobiltelefonitjänster — Beslut att avvisa ett klagomål — Handläggning av ärendet vid en medlemsstats konkurrensmyndighet — Inget unionsintresse)

14

2015/C 056/19

Mål T-58/13: Tribunalens dom av den 8 januari 2015 – Club Hotel Loutraki m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Drift av terminaler för videolotteri — Republiken Grekland har beviljat en exklusiv licens — Beslut i vilket det fastställs att det inte är fråga om statligt stöd — Det formella granskningsförfarandet har inte inletts — Betydande svårigheter — De berörda parternas processuella rättigheter — Motiveringsskyldighet — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Fördel — De anmälda åtgärderna har bedömts gemensamt)

15

2015/C 056/20

Mål T-344/14: Tribunalens dom av den 17 december 2014 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån (Deluxe) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke innehållande ordet Deluxe — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

15

2015/C 056/21

Mål T-388/10: Tribunalens beslut av den 10 december 2014 – Productos Derivados del Acero mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Parternas ombud — Anledning saknas att döma i saken)

16

2015/C 056/22

Mål T-168/11: Tribunalens beslut av den 15 december 2014 – AQ mot parlamentet (Skadeståndstalan — Ersättning för den skada som sökanden lidit genom Europarlamentets beslut att avskriva hans framställan — Begäran att det ska inledas en undersökning om påstådda rättegångsfel i ett mål vid Europadomstolen — Uppenbart att talan ska avvisas)

16

2015/C 056/23

Mål T-164/12: Tribunalens beslut av den 4 december 2014 – Alstom mot kommissionen (Konkurrens — Talan om skadestånd som väckts vid en nationell domstol — Begäran om samarbete — Artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1/2003 — Kommissionens beslut att översända uppgifterna till en nationell domstol — Återkallelse av begäran — Återkallelse av beslutet — Anledning saknas att pröva talan)

17

2015/C 056/24

Mål T-165/13: Tribunalens beslut av den 4 december 2014 – Talanton mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtalen Pocemon och Perform som ingåtts inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Stödberättigande kostnader — Återbetalning av utbetalade belopp — Revisionsrapport — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Intresse av att få ett rättsförhållande fastställt — Avvisning)

18

2015/C 056/25

Mål T-697/13: Tribunalens beslut av den 21 november 2014 – Kinnarps mot harmoniseringsbyrån (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet MAKING LIFE BETTER AT WORK — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan i vissa delar helt saknar rättslig grund och i övriga delar inte kan tas upp till sakprövning)

18

2015/C 056/26

Mål T-171/14: Tribunalens beslut av den 26 november 2014 – Léon Van Parys mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tullunion — Kommissionens skrivelse med upplysning om att handläggningstiden flyttats fram beträffande en ansökan om eftergift av tull — Fastställelsetalan — Tribunalen saknar behörighet — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Uppenbart att talan ska avvisas)

19

2015/C 056/27

Mål T-199/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 4 december 2014 – Vanbreda Risk & Benefits mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Offentligt tjänstekontrakt — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av försäkringstjänster avseende egendom och person — Beslut att förkasta en anbudsgivares anbud — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Upptagande till sakprövning — Framstår vid första påseendet som faktiskt och rättsligt befogat (fumus boni juris) — Situation som ställer krav på skyndsamhet — Intresseavvägning)

20

2015/C 056/28

Mål T-277/14: Tribunalens beslut av den 10 december 2014 – Mabrouk mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Tunisien — Frysning av tillgångar — Passivitetstalan — Ansökan om tillgång till den bevisning som rådet använt mot en fysisk person som är föremål för restriktiva åtgärder — Rådet har beviljat tillgång — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

20

2015/C 056/29

Mål T-313/14: Tribunalens beslut av den 12 december 2014 – Christian Dior Couture mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en upprepning av våffelmönstrade rutor) (Gemenskapsvarumärke — Delvist avslag på ansökan om registrering — Ansökan om registrering återkallas delvis — Anledning saknas att döma i saken)

21

2015/C 056/30

Mål T-342/14 P: Tribunalens beslut av den 12 december 2014 – CR mot parlamentet och rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Lön — Familjetillägg — Barntillägg — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp — Invändning om rättsstridighet avseende artikel 85.2 i tjänsteföreskrifterna — Rättssäkerhet — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

21

2015/C 056/31

Mål T-345/14: Tribunalens beslut av den 28 november 2014 – Quanzhou Wouxun Electronics mot harmoniseringsbyrån – Locura Digital (WOUXUN) (Talan om ogiltigförklaring — Talefrist — Talan är för sent väckt — Oförutsebara händelser eller force majeure föreligger inte — Uppenbart att talan ska avvisas)

22

2015/C 056/32

Mål T-355/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 8 december 2014 – STC mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Upphandlingskontrakt avseende tjänster — Anbudsförfarande — Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral — En anbudsgivares anbud avslogs — Ansökan om interimistiska åtgärder — Avsaknad av fumus boni juris)

23

2015/C 056/33

Mål T-532/14: Tribunalens beslut av den 12 december 2014 – Alsharghawi mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen — Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser — Frist för väckande av talan — Tidpunkt från vilken fristen börjar löpa — Avvisning)

23

2015/C 056/34

Mål T-652/14 R: Tribunalens beslut av den 5 december 2014 – AF Steelcase mot harmoniseringsbyrån (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Leverans och installation av kontorsutrustning — Förkastande av en anbudsgivares anbud — Begäran om uppskov med verkställigheten — Avsaknad av fumus boni juris)

24

2015/C 056/35

Mål T-796/14: Talan väckt den 4 december 2014 – Philip Morris mot kommissionen

24

2015/C 056/36

Mål T-800/14: Talan väckt den 9 december 2014 – Philip Morris mot kommissionen

25

2015/C 056/37

Mål T-816/14: Talan väckt den 17 december 2014 – Tayto Group mot harmoniseringsbyrån – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Mål T-843/14: Talan väckt den 24 december 2014 – Gascogne Sack Deutschland och Gascogne mot kommissionen

27

2015/C 056/39

Mål T-847/14: Talan väckt den 30 december 2014 – GHC mot kommissionen

28

2015/C 056/40

Mål T-1/15: Talan väckt den 2 januari 2015 – SNCM mot kommissionen

29

2015/C 056/41

Mål T-259/12: Tribunalens beslut av den 11 december 2014 – Alban Giacomo mot kommissionen

30

2015/C 056/42

Mål T-547/12: Tribunalens beslut av den 5 december 2014 – Teva Pharma och Teva Pharmaceuticals Europe mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

30

2015/C 056/43

Mål T-442/13: Tribunalens beslut av den 9 december 2014 – Makhlouf mot rådet

31

2015/C 056/44

Mål T-48/14: Tribunalens beslut av den 9 december 2014 – Pfizer mot kommissionen och EMA

31

2015/C 056/45

Mål T-689/14 P: Tribunalens beslut av den 3 december 2014 – ENISA mot Psarras

31


SV