ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 56

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
16. februar 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2015/C 056/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 056/02

Zadeva C-304/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 4. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Timişoara – Romunija) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Kmetijstvo — Skupna kmetijska politika — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Sheme neposrednih podpor — Pogoji za upravičenost do dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil — Pogoj, ki ga predpisi Unije ne določajo — Pogoj, ki se nanaša na neobstoj zapadlega dolga v razmerju do proračuna države in/ali lokalnega proračuna ob vložitvi prošnje za pomoč — Dopustnost — Ne)

2

2015/C 056/03

Zadeva C-384/13: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Omejevalni sporazumi — Člen 81 ES — Pogodba o izključni dobavi naftnih proizvodov — Uredba (EGS) št. 1984/83 — Člen 12(2) — Uredba (ES) št. 2790/1999 — Členi 4(a) in 5(a) — Trajanje ekskluzivnosti — Sporazum manjšega pomena)

3

2015/C 056/04

Zadeva C-202/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d'appel de Nantes – Francija) – Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Predhodno odločanje — Državne pomoči — Uredba (ES) št. 659/1999 — Člen 1(b)(v) — Davčne oprostitve v korist podjetij v težavah — Odločba Komisije, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Izterjava posameznih pomoči, ki so bile dodeljene iz naslova sheme pomoči — Presoja veljavnosti odločbe Komisije — Pojma „veljavna pomoč“ in „nova pomoč“)

3

2015/C 056/05

Zadeva C-508/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 13. novembra 2014 – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. in Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Zadeva C-520/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. novembra 2014 – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Zadeva C-528/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 21. novembra 2014 – X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Zadeva C-542/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 27. novembra 2014 – SIA „VM Remonts“ (prej SIA „DIV un Ko“), SIA „Ausma grupa“ in SIA „Pārtikas kompānija“/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Zadeva C-547/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Združeno kraljestvo) 1. decembra 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Zadeva C-549/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 2. decembra 2014 – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Zadeva C-550/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 28. novembra 2014 vložilo Østre Landsret (Danska) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Zadeva C-555/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Španija) 3. decembra 2014 – IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Zadeva C-406/13: Sklep predsednice drugega senata z dne 11. novembra 2014 – Evropska komisija/Romunija

10

2015/C 056/14

Zadeva C-645/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 18. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Španija) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Zadeva C-382/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Splošno sodišče

2015/C 056/16

Zadeva T-72/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2014 – Pilkington Group in drugi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg avtomobilskih stekel — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Sporazum o delitvi trga in izmenjavi poslovno občutljivih informacij — Globe — Pravica do obrambe — Retroaktivna uporaba smernic za izračun zneskov glob za leto 2006 — Vrednost prodaje — Pasivna ali manj pomembna vloga — Odvračilni učinek globe — Upoštevanje prej naloženih glob — Zgornja meja globe — Menjalni tečaj za izračun zgornje meje globe)

12

2015/C 056/17

Zadeva T-400/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2014 – Hamas/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom zaradi boja proti terorizmu — Zamrznitev sredstev — Dejanska podlaga sklepov o zamrznitvi sredstev — Sklicevanje na teroristična dejanja — Nujnost odločbe pristojnega organa v smislu Skupnega stališča 2001/931 — Obveznost obrazložitve — Sprememba učinkov razglasitve ničnosti s potekom časa)

13

2015/C 056/18

Zadeva T-201/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2014 – Si.mobil/Komisija („Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Slovenski trg storitev mobilne telefonije — Sklep o zavrženju in zavrnitvi pritožbe — Obravnava zadeve s strani organa države članice, pristojnega za konkurenco — Nezadosten interes Unije“)

14

2015/C 056/19

Zadeva T-58/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. januarja 2015 – Club Hotel Loutraki in drugi/Komisija (Državne pomoči — Uporaba video loterijskih terminalov — Podelitev izključne licence s strani Helenske republike — Sklep, s katerim je ugotovljen neobstoj državne pomoči — Neobstoj začetka formalnega postopka preiskave — Resne težave — Procesne pravice zainteresiranih strani — Obveznost obrazložitve — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Prednost — Skupna presoja priglašenih ukrepov)

15

2015/C 056/20

Zadeva T-344/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2014 – Lidl Stiftung/UUNT (Deluxe) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti Deluxe — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

15

2015/C 056/21

Zadeva T-388/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2014 – Productos Derivados del Acero/Komisija (Ničnostna tožba — Zastopanje strank — Ustavitev postopka)

16

2015/C 056/22

Zadeva T-168/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2014 – AQ/Parlament („Odškodninska tožba — Odškodninski zahtevek tožeče stranke, za škodo, ki ji je nastala zaradi odločitve Parlamenta, da se zavrne njena peticija — Predlog za uvedbo preiskave zaradi domnevne postopkovne napake pred Sodiščem za človekove pravice — Očitna nedopustnost“)

16

2015/C 056/23

Zadeva T-164/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. decembra 2014 – Alstom/Komisija (Konkurenca — Odškodninski zahtevek, vložen pri nacionalnem sodišču — Prošnja za sodelovanje — Člen 15(1) Uredbe (ES) št. 1/2003 — Odločba Komisije o posredovanju podatkov nacionalnemu sodišču — Umik prošnje — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

17

2015/C 056/24

Zadeva T-165/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. decembra 2014 – Talanton/Komisija (Arbitražna klavzula — Pogodbi Pocemon in Perform, sklenjeni v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) — Upravičeni stroški — Povračilo izplačanih zneskov — Revizijsko poročilo — Neobstoj pravnega interesa — Ugotovitveni interes — Nedopustnost)

18

2015/C 056/25

Zadeva T-697/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2014 – Kinnarps/UUNT (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti MAKING LIFE BETTER AT WORK — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Tožba, ki je delno očitno neutemeljena in delno očitno nedopustna)

18

2015/C 056/26

Zadeva T-171/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra – Léon Van Parys/Komisija („Ničnostna tožba — Carinska unija — Dopis Komisije o obvestitvi o ohranitvi ustavitve roka za obravnavo zahteve za odpust carinskih dajatev — Predlog razsodbe — Nepristojnost Splošnega sodišča — Neobstoj pravnega interesa — Očitna nedopustnost“)

19

2015/C 056/27

Zadeva T-199/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 4. decembra 2014 – Vanbreda Risk & Benefits/Komisija (Začasna odredba — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Zagotavljanje storitev zavarovanja premoženja in oseb — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Predlog za odlog izvršitve — Dopustnost — Fumus boni juris — Nujnost — Tehtanje interesov)

20

2015/C 056/28

Zadeva T-277/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2014 – Mabrouk/Svet („Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, ki so bili sprejeti proti določenim osebam ali subjektom glede situacije v Tuniziji — Zamrznitev sredstev — Tožba zaradi nedelovanja — Prošnja za dostop do dokazov, ki jih ima Svet zoper fizično osebo, ki je predmet teh ukrepov — Dostop, ki ga je Svet odobril — Prenehanje obstoja predmeta — Ustavitev postopka“)

20

2015/C 056/29

Zadeva T-313/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2014 – Christian Dior Couture/UUNT (Ponazoritev vzorca kvadratkov z reliefnim učinkom) (Znamka Skupnosti — Delna zavrnitev registracije — Delni umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)

21

2015/C 056/30

Zadeva T-342/14 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2014 – CR/Parlament in Svet „Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Osebni prejemki — Družinski dodatki — Otroški dodatek — Izterjava neupravičenih plačil — Ugovor nezakonitosti člena 85(2) Kadrovskih predpisov — Pravna varnost — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve — Očitno neutemeljena pritožba“

21

2015/C 056/31

Zadeva T-345/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2014 – Quanzhou Wouxun Electronics/UUNT – Locura Digital (WOUXUN) (Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Neobstoj naključja ali višje sile — Očitna nedopustnost)

22

2015/C 056/32

Zadeva T-355/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2014 – STC/Komisija (Začasna odredba — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Izgradnja in vzdrževanje trigeneracijske centrale — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Predlog za izdajo začasnih ukrepov — Neobstoj fumus boni juris)

23

2015/C 056/33

Zadeva T-532/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2014 – Alsharghawi/Svet (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Libiji — Zamrznitev sredstev in gospodarskih sredstev — Rok za tožbo — Izhodišče — Nedopustnost)

23

2015/C 056/34

Zadeva T-652/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2014 – AF Steelcase/UUNT (Začasna odredba — Javna naročila — Dobava in montaža pohištva — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj fumus boni juris)

24

2015/C 056/35

Zadeva T-796/14: Tožba, vložena 4. decembra 2014 – Philip Morris/Komisija

24

2015/C 056/36

Zadeva T-800/14: Tožba, vložena 9. decembra 2014 – Philip Morris/Komisija

25

2015/C 056/37

Zadeva T-816/14: Tožba, vložena 17. decembra 2014 – Tayto Group/UUNT – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Zadeva T-843/14: Tožba, vložena 24. decembra 2014 – Gascogne Sack Deutschland in Gascogne/Komisija

27

2015/C 056/39

Zadeva T-847/14: Tožba, vložena 30. decembra 2014 – GHC/Komisija

28

2015/C 056/40

Zadeva T-1/15: Tožba, vložena 2. januarja 2015 – SNCM/Komisija

29

2015/C 056/41

Zadeva T-259/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2014 – Alban Giacomo/Komisija

30

2015/C 056/42

Zadeva T-547/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2014 – Teva Pharma in Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Zadeva T-442/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Makhlouf/Svet

31

2015/C 056/44

Zadeva T-48/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Pfizer/Komisija in EMA

31

2015/C 056/45

Zadeva T-689/14 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2014 – ENISA/Psarras

31


SL