ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 56

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
16. februára 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2015/C 056/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 056/02

Vec C-304/13: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Timişoara – Rumunsko) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș (Poľnohospodárstvo — Spoločná poľnohospodárska politika — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režimy priamej podpory — Podmienky priznania dodatočných národných platieb priamej povahy — Podmienka, ktorá nevyplýva z právnej úpravy Únie — Podmienka týkajúca sa neexistencie dlhu, ktorý je v čase podania žiadosti o pomoc splatný do štátneho a/alebo miestneho rozpočtu — Prípustnosť — Neexistencia)

2

2015/C 056/03

Vec C-384/13: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU (Prejudiciálne konanie — Článok 99 Rokovacieho poriadku súdneho dvora — Kartely — Článok 81 ES — Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami — Nariadenie (EHS) č. 1984/83 — Článok 12 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 2790/1999 — Článok 4 písm. a) a článok 5 písm. a) — Trvanie výhradného zásobovania — Dohoda menšieho významu)

3

2015/C 056/04

Vec C-202/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 4. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes – Francúzsko) – Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 1 písm. b) bod v) — Systém daňového oslobodenia v prospech podnikov preberajúcich podnik v ťažkostiach — Rozhodnutie Komisie vyhlasujúce systém pomoci za nezlučiteľný s vnútorným trhom — Vymáhanie individuálnej pomoci udelenej na základe systému pomoci — Posúdenie platnosti rozhodnutia Komisie — Pojmy „existujúca pomoc“ a „nová pomoc“)

3

2015/C 056/05

Vec C-508/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 13. novembra 2014 – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Vec C-520/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. novembra 2014 – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Vec C-528/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 21. novembra 2014 – X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Vec C-542/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 27. novembra 2014 – SIA „VM Remonts“ (predtým SIA „DIV un Ko“), SIA „Ausma grupa“ a SIA „Pārtikas kompānija“/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Vec C-547/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Spojené kráľovstvo) 1. decembra 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Vec C-549/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 2. decembra 2014 – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Vec C-550/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 28. novembra 2014 – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Vec C-555/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Španielsko) 3. decembra 2014 – IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Vec C-406/13: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora z 11. novembra 2014 – Európska komisia/Rumunsko

10

2015/C 056/14

Vec C-645/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Španielsko) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Vec C-382/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Všeobecný súd

2015/C 056/16

Vec T-72/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. decembra 2014 – Pilkington Group a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s autosklom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií — Pokuty — Právo na obhajobu — Retroaktívne uplatnenie usmernení na výpočet výšky pokút z roku 2006 — Hodnota predajov — Pasívna alebo okrajová úloha — Odstrašujúci účinok pokuty — Zohľadnenie skôr uložených pokút — Maximálna výška pokuty — Výmenný kurz na výpočet maximálnej výšky pokuty“)

12

2015/C 056/17

Vec T-400/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. decembra 2014 – Hamas/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté voči niektorým osobám a subjektom v rámci boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Odkaz na teroristické činy — Potreba rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle spoločnej pozície 2001/931 — Povinnosť odôvodnenia — Úprava časových účinkov zrušenia“)

13

2015/C 056/18

Vec T-201/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. decembra 2014 – Si.mobil/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Slovinský trh mobilných komunikačných služieb — Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti — Zaoberanie sa orgánu hospodárskej súťaže členského štátu vecou — Nedostatok záujmu Únie“)

14

2015/C 056/19

Vec T-58/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. januára 2015 – Club Hotel Loutraki a i./Komisia („Štátna pomoc — Prevádzkovanie loterijných videoterminálov — Priznanie výlučnej licencie Helénskou republikou — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania — Závažné ťažkosti — Procesné práva zainteresovaných strán — Povinnosť odôvodnenia — Právo na účinnú právnu ochranu — Výhoda — Spoločné hodnotenie oznámených opatrení“)

15

2015/C 056/20

Vec T-344/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. decembra 2014 – Lidl Stiftung/ÚHVT (Deluxe) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Deluxe — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

15

2015/C 056/21

Vec T-388/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. decembra 2014 – Productos Derivados del Acero/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Zastúpenie účastníkov konania — Zastavenie konania“)

16

2015/C 056/22

Vec T-168/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2014 – AQ/Parlament („Žaloba o náhradu škody — Náhrada škody, ktorú žalobca údajne utrpel rozhodnutím Parlamentu o odložení jeho petície — Návrh na začatie vyšetrovania o údajných nezrovnalostiach konania na Európskom súde pre ľudské práva — Zjavná neprípustnosť“)

16

2015/C 056/23

Vec T-164/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – Alstom/Komisia („Hospodárska súťaž — Žaloba o náhradu škody, ktorá bola podaná vnútroštátnemu súdu — Žiadosť o spoluprácu — Článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 — Rozhodnutie Komisie oznámiť informácie vnútroštátnemu súdu — Späťvzatie návrhu — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

17

2015/C 056/24

Vec T-165/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – Talanton/Komisia („Arbitrážna doložka — Zmluvy Pocemon a Perform uzavreté v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013) — Oprávnené náklady — Vrátenie vyplatených súm — Správa o audite — Neexistencia záujmu na konaní — Deklaratórny záujem — Neprípustnosť“)

18

2015/C 056/25

Vec T-697/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2014 – Kinnarps/ÚHVT (MAKING LIFE BETTER AT WORK) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MAKING LIFE BETTER AT WORK — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne bez právneho základu a čiastočne zjavne neprípustná“)

18

2015/C 056/26

Vec T-171/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2014 – Léon Van Parys/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Colná únia — List Komisie informujúci o zachovaní prerušenia lehoty pre spracovanie žiadosti o odpustenie cla — Žiadosť o vydanie deklaratórneho rozhodnutia — Nedostatok právomoci Všeobecného súdu — Nedostatok záujmu na konaní — Zjavná neprípustnosť“)

19

2015/C 056/27

Vec T-199/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – Vanbreda Risk & Benefits/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie služieb poistenia majetku a osôb — Zamietnutie ponuky uchádzača — Návrh na odklad výkonu — Prípustnosť — Fumus boni iuris — Naliehavosť — Zváženie záujmov“)

20

2015/C 056/28

Vec T-277/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. decembra 2014 – Mabrouk/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba na nečinnosť — Žiadosť o prístup k dôkazom predložených Radou proti fyzickej osobe, ktorá je predmetom týchto opatrení — Prístup povolený Radou — Dodatočná bezpredmetnosť žaloby — Zastavenie konania“)

20

2015/C 056/29

Vec T-313/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. decembra 2014 – Christian Dior Couture/ÚHVT (Zobrazenie opakujúcich sa štvorcov s reliéfnym efektom) („Ochranná známka Spoločenstva — Čiastočné zamietnutie zápisu — Čiastočné späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania“)

21

2015/C 056/30

Vec T-342/14 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. decembra 2014 – CR/Parlament a Rada („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Náhrada neoprávnených platieb — Námietka nezákonnosti článku 85 ods. 2 služobného poriadku — Právna istota — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nedôvodné odvolanie“)

21

2015/C 056/31

Vec T-345/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2014 – Quanzhou Wouxun Electronics/ÚHVT – Locura Digital (WOUXUN) („Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Absencia náhody alebo vyššej moci — Zjavná neprípustnosť“)

22

2015/C 056/32

Vec T-355/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 8. decembra 2014 – STC/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Výstavba a údržba trigeneračnej jednotky — Zamietnutie ponuky uchádzača — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia fumus boni juris“)

23

2015/C 056/33

Vec T-532/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. decembra 2014 – Alsharghawi/Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi — Zmrazenie finančných prostriedkov — Lehota na podanie žaloby — Východiskový bod — Neprípustnosť“)

23

2015/C 056/34

Vec T-652/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 5. decembra 2014 – AF Steelcase/ÚHVT („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky — Dodávka a montáž nábytku — Zamietnutie ponuky uchádzača — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia fumus boni iuris“)

24

2015/C 056/35

Vec T-796/14: Žaloba podaná 4. decembra 2014 – Philip Morris/Komisia

24

2015/C 056/36

Vec T-800/14: Žaloba podaná 9. decembra 2014 – Philip Morris/Komisia

25

2015/C 056/37

Vec T-816/14: Žaloba podaná 17. decembra 2014 – Tayto Group/ÚHVT – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Vec T-843/14: Žaloba podaná 24. decembra 2014 – Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Komisia

27

2015/C 056/39

Vec T-847/14: Žaloba podaná 30. decembra 2014 – GHC/Komisia

28

2015/C 056/40

Vec T-1/15: Žaloba podaná 2. januára 2015 – SNCM/Komisia

29

2015/C 056/41

Vec T-259/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. decembra 2014 – Alban Giacomo/Komisia

30

2015/C 056/42

Vec T-547/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. decembra 2014 – Teva Pharma a Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Vec T-442/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Makhlouf/Rada

31

2015/C 056/44

Vec T-48/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Pfizer/Komisia a EMA

31

2015/C 056/45

Vec T-689/14 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. decembra 2014 – ENISA/Psarras

31


SK