ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 56

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
16 februarie 2015


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2015/C 056/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 056/02

Cauza C-304/13: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 4 decembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Timișoara – România) – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș [Agricultură — Politica agricolă comună — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Scheme de sprijin direct — Condiții de acordare a plăților naționale directe complementare — Condiție neprevăzută de reglementarea Uniunii — Condiție privind inexistența unei datorii restante la bugetul de stat și/sau la bugetul local la data depunerii cererii de ajutor — Admisibilitate — Nu]

2

2015/C 056/03

Cauza C-384/13: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 4 decembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Înțelegeri — Articolul 81 CE — Contract de aprovizionare exclusivă cu carburanți și combustibil — Regulamentul (CEE) nr. 1984/83 — Articolul 12 alineatul (2) — Regulamentul (CE) nr. 2790/1999 — Articolul 4 litera (a) și articolul 5 litera (a) — Durata exclusivității — Acord de importanță minoră]

3

2015/C 056/04

Cauza C-202/14: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 4 decembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative d'appel de Nantes – Franța) – Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne [Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolul 1 litera (b) punctul (v) — Regim de scutire fiscală în favoarea unor întreprinderi care preiau o întreprindere aflată în dificultate — Decizia Comisiei de declarare a unei scheme de ajutoare drept incompatibilă cu piața internă — Recuperarea ajutoarelor individuale acordate în temeiul unei scheme de ajutoare — Aprecierea validității deciziei Comisiei — Noțiunile „ajutor existent” și „ajutor nou”]

3

2015/C 056/05

Cauza C-508/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 13 noiembrie 2014 – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. și Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Cauza C-520/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 18 noiembrie 2014 – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Cauza C-528/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 21 noiembre 2014 – X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Cauza C-542/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Letonia) la 27 noiembrie 2014 – SIA „VM Remonts” (fostă SIA „DIV un KO”), SIA „Ausma grupa” și SIA „Pārtikas kompānija”/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Cauza C-547/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Regatul Unit) la 1 decembrie 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Cauza C-549/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Højesteret (Danemarca) la 2 decembrie 2014 – Film Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Cauza C-550/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 28 noiembrie 2014 – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Cauza C-555/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Spania) la 3 decembrie 2014 – IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Cauza C-406/13: Ordonanța președintelui Camerei a doua a Curții din 11 noiembrie 2014 – Comisia Europeană/România

10

2015/C 056/14

Cauza C-645/13: Ordonanța Președintelui Curții din 18 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Spania) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Cauza C-382/14: Ordonanța președintelui Curții din 17 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Rüsselsheim – Germania) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Tribunalul

2015/C 056/16

Cauza T-72/09: Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 2014 – Pilkington Group și alții/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a sticlei auto — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Acorduri de împărțire a piețelor și schimburi de informații sensibile din punct de vedere comercial — Amenzi — Dreptul la apărare — Aplicare retroactivă a Orientărilor din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Valoarea vânzărilor — Rol pasiv sau minor — Efect disuasiv al amenzii — Luarea în considerare a unor amenzi aplicate anterior — Plafon al amenzii — Rata de schimb pentru calculul plafonului amenzii”)

12

2015/C 056/17

Cauza T-400/10: Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 2014 – Hamas/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului — Înghețarea fondurilor — Baza factuală a deciziilor de înghețare a fondurilor — Referirea la acte de terorism — Necesitatea unei decizii a unei autorități competente în sensul Poziției comune 2001/931 — Obligația de motivare — Adaptarea în timp a efectelor unei anulări”)

13

2015/C 056/18

Cauza T-201/11: Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 2014 – Si.mobil/Comisia („Concurență — Abuz de poziție dominantă — Piața slovenă a serviciilor de telefonie mobilă — Decizie de respingere a unei plângeri — Investigarea cauzei de către o autoritate de concurență a unui stat membru — Lipsa de interes a Uniunii”)

14

2015/C 056/19

Cauza T-58/13: Hotărârea Tribunalului din 8 ianuarie 2015 – Club Hotel Loutraki și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Operarea de aparate de loterie video — Acordarea de către Republica Elenă a unei licențe exclusive — Decizie prin care se constată inexistența unui ajutor de stat — Nedeschiderea procedurii oficiale de investigare — Dificultăți serioase — Drepturile procedurale ale părților interesate — Obligația de motivare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Avantaj — Evaluare comună a măsurilor notificate”)

15

2015/C 056/20

Cauza T-344/14: Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 2014 – Lidl Stiftung/OAPI (Deluxe) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Deluxe — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

15

2015/C 056/21

Cauza T-388/10: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2014 – Productos Derivados del Acero/Comisia („Acțiune în anulare — Reprezentarea părților — Nepronunțare asupra fondului”)

16

2015/C 056/22

Cauza T-168/11: Ordonanța Tribunalului din 15 decembrie 2014 – AQ/Parlamentul („Acțiune în despăgubire — Repararea prejudiciului suferit de reclamant ca urmare a deciziei Parlamentului de a clasa petiția acestuia — Cerere de inițiere a unei investigații referitoare la pretinse nereguli ale procedurii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului — Inadmisibilitate vădită”)

16

2015/C 056/23

Cauza T-164/12: Ordonanța Tribunalului din 4 decembrie 2014 – Alstom/Comisia [„Concurență — Acțiune în despăgubire formulată în fața unei instanțe naționale — Cerere de cooperare — Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1/2003 — Decizie a Comisiei de a comunica informații unei instanțe naționale — Retragere a cererii — Revocare a deciziei — Nepronunțare asupra fondului”]

17

2015/C 056/24

Cauza T-165/13: Ordonanța Tribunalului din 4 decembrie 2014 – Talanton/Comisia („Clauză compromisorie — Contractele Pocemon și Perform încheiate în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007 2013) — Costuri eligibile — Rambursarea sumelor plătite — Raport de audit — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Interes declarativ — Inadmisibilitate”)

18

2015/C 056/25

Cauza T-697/13: Ordonanța Tribunalului din 21 noiembrie 2014 – Kinnarps/OAPI (MAKING LIFE BETTER AT WORK) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MAKING LIFE BETTER AT WORK — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.o207/2009 — Acțiune în parte vădit nefondată și în parte vădit inadmisibilă”]

18

2015/C 056/26

Cauza T-171/14: Ordonanța Tribunalului din 26 noiembrie 2014 – Léon Van Parys/Comisia („Acțiune în anulare — Uniune vamală — Scrisoare a Comisiei de informare în legătură cu menținerea suspendării termenului pentru examinarea unei cereri de remitere a taxelor vamale — Cerere de constatare — Necompetenţa Tribunalului — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Inadmisibilitate vădită”)

19

2015/C 056/27

Cauza T-199/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 4 decembrie 2014 – Vanbreda Risk & Benefits/Comisia („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Furnizare de servicii de asigurări de bunuri și de persoane — Respingerea ofertei depuse de un ofertant — Cerere de suspendare a executării — Admisibilitate — Fumus boni juris — Urgenţă — Evaluare comparativă a intereselor”)

20

2015/C 056/28

Cauza T-277/14: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2014 – Mabrouk/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia — Înghețare de fonduri — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Cerere de acces la probele reținute de Consiliu în privința unei persoane fizice care face obiectul acestor măsuri — Acces acordat de Consiliu — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

20

2015/C 056/29

Cauza T-313/14: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2014 – Christian Dior Couture/OAPI (Reprezentare a unui motiv repetitiv în relief) („Marcă comunitară — Refuz parțial al înregistrării — Retragere parțială a cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

21

2015/C 056/30

Cauza T-342/14 P: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2014 – CR/Parlamentul și Consiliul („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Alocații familiale — Alocație pentru copilul aflat în întreținere — Restituirea plății nedatorate — Excepție de ilegalitate a articolului 85 al doilea paragraf din Statut — Securitate juridică — Proporționalitate — Obligația de motivare — Recurs vădit nefondat”)

21

2015/C 056/31

Cauza T-345/14: Ordonanța Tribunalului din 28 noiembrie 2014 – Quanzhou Wouxun Electronics/OAPI – Locura Digital (WOUXUN) („Acțiune în anulare — Termen de introducere a acțiunii — Tardivitate — Inexistența unui caz fortuit sau de forță majoră — Inadmisibilitate vădită”)

22

2015/C 056/32

Cauza T-355/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 8 decembrie 2014 – STC/Comisia („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Construcția și mentenanța unei centrale de trigenerare — Respingerea ofertei ofertantului — Cerere de măsuri provizorii — Inexistența fumus boni juris”)

23

2015/C 056/33

Cauza T-532/14: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2014 – Alsharghawi/Consiliul („Acțiune în anulare — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Libia — Înghețare a fondurilor și a resurselor economice — Termen de introducere a acţiunii — Momentul de la care începe să curgă termenul — Inadmisibilitate”)

23

2015/C 056/34

Cauza T-652/14 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 5 decembrie 2014 – AF Steelcase/OAPI („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice — Furnizare și instalare de mobilier — Respingerea ofertei unui ofertant — Cerere de suspendare a executării — Lipsa fumus boni juris”)

24

2015/C 056/35

Cauza T-796/14: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2014 – Philip Morris/Comisia

24

2015/C 056/36

Cauza T-800/14: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2014 – Philip Morris/Comisia

25

2015/C 056/37

Cauza T-816/14: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2014 – Tayto Group/OAPI – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Cauza T-843/14: Acțiune introdusă la 24 decembrie 2014 – Gascogne Sack Deutschland și Gascogne/Comisia

27

2015/C 056/39

Cauza T-847/14: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2014 – GHC/Comisia

28

2015/C 056/40

Cauza T-1/15: Acțiune introdusă la 2 ianuarie 2015 – SNCM/Comisia

29

2015/C 056/41

Cauza T-259/12: Ordonanța Tribunalului din 11 decembrie 2014 – Alban Giacomo/Comisia

30

2015/C 056/42

Cauza T-547/12: Ordonanța Tribunalului din 5 decembrie 2014 – Teva Pharma și Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Cauza T-442/13: Ordonanța Tribunalului din 9 decembrie 2014 – Makhlouf/Consiliul

31

2015/C 056/44

Cauza T-48/14: Ordonanța Tribunalului din 9 decembrie 2014 – Pfizer/Comisia și EMA

31

2015/C 056/45

Cauza T-689/14 P: Ordonanța Tribunalului din 3 decembrie 2014 – ENISA/Psarras

31


RO