ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 56

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
16 lutego 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2015/C 056/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 056/02

Sprawa C-304/13: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 grudnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timişoara – Rumunia) – Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş [Rolnictwo — Wspólna polityka rolna — Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — System wsparcia bezpośredniego — Przesłanki przyznania uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich — Przesłanka, która nie została przewidziana w przepisach Unii — Przesłanka związana z brakiem istnienia w chwili złożenia wniosku o pomoc wymagalnego długu wobec budżetu państwa lub też budżetu lokalnego — Dopuszczalność — Brak]

2

2015/C 056/03

Sprawa C-384/13: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 4 grudnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU. (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Artykuł 81 WE — Umowa o wyłączną dostawę paliw silnikowych i innych paliw — Rozporządzenie (EWG) nr 1984/83 — Artykuł 12 ust. 2 — Rozporządzenie (WE) nr 2790/1999 — Artykuł 4 lit. a) i art. 5 lit. a) — Okres wyłączności — Porozumienie o niewielkim znaczeniu)

3

2015/C 056/04

Sprawa C-202/14: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 grudnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Nantes – Francja) – Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Odesłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuł 1 lit. b) ppkt v) — System zwolnienia podatkowego na rzecz przedsiębiorstw przejmujących przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji — Decyzja Komisji uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym — Odzyskanie pomocy indywidualnej przyznanej w ramach systemu pomocy — Ocena ważności decyzji Komisji — Pojęcia „pomocy istniejącej” i „pomocy nowej”)

3

2015/C 056/05

Sprawa C-508/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 13 listopada 2014 r. – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. oraz Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Sprawa C-520/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 18 listopada 2014 r. – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Sprawa C-528/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 21 listopada 2014 r. – X, inna strona: Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Sprawa C-542/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 27 listopada 2014 r. – SIA „VM Remonts” (dawniej SIA „DIV un Ko”), SIA „Ausma grupa” i SIA „Pārtikas kompānija”/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Sprawa C-547/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 1 grudnia 2014 r. – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Sprawa C-549/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 2 grudnia 2014 r. – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Sprawa C-550/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 listopada 2014 r. – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Sprawa C-555/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Hiszpania) w dniu 3 grudnia 2014 r. –IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Sprawa C-406/13: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 11 listopada 2014 r. – Komisja Europejska/Rumunia

10

2015/C 056/14

Sprawa C-645/13: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia nr 34 de Barcelona – Hiszpania) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Sprawa C-382/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim – Niemcy) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Sąd

2015/C 056/16

Sprawa T-72/09: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2014 r. – Pilkington Group i in./Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek szkła samochodowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Porozumienia w przedmiocie podziału rynków i wymiany poufnych informacji handlowych — Grzywny — Prawo do obrony — Zastosowanie z mocą wsteczną wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Wartość sprzedaży — Bierna lub mało znacząca rola — Odstraszający efekt grzywny — Uwzględnienie nałożonych wcześniej grzywien — Górna granica grzywny — Kurs wymiany przy obliczaniu górnej granicy grzywny)

12

2015/C 056/17

Sprawa T-400/10: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2014 r. – Hamas/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Zamrożenie funduszy — Uzasadnienie faktyczne decyzji o zamrożeniu funduszy — Odwołanie do aktów terrorystycznych — Konieczność istnienia decyzji właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931 — Obowiązek uzasadnienia — Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności)

13

2015/C 056/18

Sprawa T-201/11: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2014 r. – Si.mobil/Komisja (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Słoweński rynek usług telefonii komórkowej — Decyzja o odrzuceniu skargi do Komisji — Rozpatrzenie sprawy przez organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego — Brak interesu Unii Europejskiej)

14

2015/C 056/19

Sprawa T-58/13: Wyrok Sądu z dnia 8 stycznia 2015 r. – Club Hotel Loutraki i in./Komisja (Pomoc państwa — Eksploatacja urządzeń do wideoloterii — Udzielenie przez Republikę Grecką licencji wyłącznej — Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa — Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Poważne trudności — Prawa procesowe zainteresowanych stron — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Korzyść — Łączna ocena zgłoszonych środków)

15

2015/C 056/20

Sprawa T-344/14: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2014 r. – Lidl Stiftung/OHIM (Deluxe) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Deluxe — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

15

2015/C 056/21

Sprawa T-388/10: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2014 r. – Productos Derivados del Acero/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Representacja stron — Umorzenie postępowania)

16

2015/C 056/22

Sprawa T-168/11: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2014 r. – AQ/Parlament (Skarga o odszkodowanie — Naprawienie szkody poniesionej przez skarżącego w następstwie decyzji Parlamentu o odrzuceniu jego petycji — Wniosek o wszczęcie dochodzenia w przedmiocie podnoszonych nieprawidłowości w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — Oczywista niedopuszczalność)

16

2015/C 056/23

Sprawa T-164/12: Postanowienie Sądu z dnia 4 grudnia 2014 r. – Alstom/Komisja (Konkurencja — Powództwo o odszkodowanie wniesione przed sądem krajowym — Wniosek o współpracę — Art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Decyzja Komisji o przekazaniu dokumentów sądowi krajowemu — Cofnięcie wniosku — Cofnięcie decyzji — Umorzenie postępowania)

17

2015/C 056/24

Sprawa T-165/13: Postanowienie Sądu z dnia 4 grudnia 2014 r. – Talanton/Komisja [Klauzula arbitrażowa — Umowy Pocemon i Perform zawarte w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) — Koszty podlegające subwencjonowaniu — Zwrot wypłaconych kwot — Sprawozdanie z audytu — Brak interesu prawnego — Interes polegający na stwierdzeniu — Niedopuszczalność]

18

2015/C 056/25

Sprawa T-697/13: Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2014 r. – Kinnarps/OHIM (MAKING LIFE BETTER AT WORK) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MAKING LIFE BETTER AT WORK — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga w części oczywiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej i w części oczywiście niedopuszczalna]

18

2015/C 056/26

Sprawa T-171/14: Postanowienie Sądu z dnia 26 listopada 2014 r. – Léon Van Parys/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Unia celna — Pismo Komisji informujące o utrzymaniu zawieszenia terminu na podjęcie decyzji dotyczącej umorzenia należności celnych — Wniosek o wydanie orzeczenia deklaratywnego — Brak właściwości Sądu Brak interesu prawnego — Oczywista niedopuszczalność)

19

2015/C 056/27

Sprawa T-199/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 grudnia 2014 r. – Vanbreda Risk & Benefits/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i osób — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Fumus boni iuris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

20

2015/C 056/28

Sprawa T-277/14: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2014 r. – Mabrouk/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji — Zamrożenie funduszy — Skarga na bezczynność — Wniosek o udzielenie dostępu do dowodów przyjętych przez Radę przeciwko osobie fizycznej objętej tymi środkami — Dostęp udzielony przez Radę — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

20

2015/C 056/29

Sprawa T-313/14: Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2014 r. – Christian Dior Couture/OHIM (przedstawienie powtarzającego się motywu z efektem żłobienia) (Wspólnotowy znak towarowy — Częściowa odmowa rejestracji — Częściowe cofnięcie zgłoszenia — Umorzenie postępowania)

21

2015/C 056/30

Sprawa T-342/14 P: Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2014 r. – CR/Parlament i Rada (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Zwrot nadpłaconych kwot — Zarzut niezgodności z prawem art. 85 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Pewność prawa — Proporcjonalność — Obowiązek uzasadnienia — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

21

2015/C 056/31

Sprawa T-345/14: Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2014 r. – Quanzhou Wouxun Electronics/OHIM – Locura Digital (WOUXUN) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Brak nieprzewidywalnych okoliczności lub siły wyższej — Oczywista niedopuszczalność)

22

2015/C 056/32

Sprawa T-355/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 grudnia 2014 r. – STC/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Budowa i konserwacja instalacji trójgeneracyjnej — Odrzucenie oferty złożonej przez oferenta — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Brak fumus boni juris)

23

2015/C 056/33

Sprawa T-532/14: Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2014 r. – Alsharghawi/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte w związku z sytuacją w Libii — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Niedopuszczalność)

23

2015/C 056/34

Sprawa T-652/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 5 grudnia 2014 r. – AF Steelcase/OHIM (Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Postępowanie przetargowe — Dostawa i montaż mebli oraz akcesoriów — Odrzucenie oferty złożonej przez oferenta — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak fumus boni juris)

24

2015/C 056/35

Sprawa T-796/14: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2014 r. – Philip Morris/Komisja

24

2015/C 056/36

Sprawa T-800/14: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2014 r. – Philip Morris/Komisja

25

2015/C 056/37

Sprawa T-816/14: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2014 r. – Tayto Group/OHIM – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Sprawa T-843/14: Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2014 r. – Gascogne Sack Deutschland GmbH i Gascogne/Komisja

27

2015/C 056/39

Sprawa T-847/14: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2014 r. – GHC/Komisja

28

2015/C 056/40

Sprawa T-1/15: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2015 r. – SNCM/Komisja

29

2015/C 056/41

Sprawa T-259/12: Postanowienie Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. – Alban Giacomo/Komisja

30

2015/C 056/42

Sprawa T-547/12: Postanowienie Sądu z dnia 5 grudnia 2014 r. – Teva Pharma i Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Sprawa T-442/13: Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Makhlouf/Rada

31

2015/C 056/44

Sprawa T-48/14: Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Pfizer/Komisja i EMA

31

2015/C 056/45

Sprawa T-689/14 P: Postanowienie Sądu z dnia 3 grudnia 2014 r. – ENISA/Psarras

31


PL