ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 56

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 16. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2015/C 056/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 056/02

Lieta C-304/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 4. decembra rīkojums (Curtea de Apel Timişoara (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş Lauksaimniecība — Kopējā lauksaimniecības politika — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Tiešā atbalsta shēmas — Valsts papildu tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumi — Savienības tiesiskajā regulējumā neparedzēts nosacījums — Nosacījums par parāda valsts un/vai pašvaldības budžetam neesamību atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī — Nepieļaujamība

2

2015/C 056/03

Lieta C-384/13: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 4. decembra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants — Degvielas un degmaisījumu ekskluzīvās piegādes nolīgums — Regula (EEK) Nr. 1984/83 — 12. panta 2. punkts — Regula (EK) Nr. 2790/1999 — 4. panta a) punkts un 5. panta a) punkts — Ekskluzivitātes ilgums — Maznozīmīgs nolīgums

3

2015/C 056/04

Lieta C-202/14: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 4. decembra rīkojums (Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 1. panta b) punkta v) apakšpunkts — Atbrīvojumu no nodokļiem par labu uzņēmumiem, kuri pārņem grūtībās nonākušu uzņēmumu, kārtība — Komisijas lēmums, ar kuru atbalsta shēma ir atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsta kārtības ietvaros piešķirta individuāla atbalsta atgūšana — Komisijas lēmuma spēkā esamības vērtējums — Jēdzieni “pastāvošs atbalsts” un “jauns atbalsts”

3

2015/C 056/05

Lieta C-508/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. novembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Lieta C-520/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Lieta C-528/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 21. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Lieta C-542/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. novembrī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “VM Remonts” (agrāk SIA “DIV un KO”), SIA “Ausma grupa”, SIA “Pārtikas kompānija”/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Lieta C-547/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 1. decembrī iesniedza High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Apvienotā Karaliste) – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Lieta C-549/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 2. decembrī iesniedza Højesteret (Dānija) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Lieta C-550/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. novembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Lieta C-555/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. decembrī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Spānija) – IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Lieta C-406/13: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2014. gada 11. novembra rīkojums – Eiropas Komisija/Rumānija

10

2015/C 056/14

Lieta C-645/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 18. novembra rīkojums (Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Lieta C-382/14: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 17. novembra rīkojums (Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Vispārējā tiesa

2015/C 056/16

Lieta T-72/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Pilkington Group u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Automašīnu stiklu Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Nolīgumi par tirgu sadali un apmaiņa ar komerciāli sensitīvu informāciju — Naudas sodi — Tiesības uz aizstāvību — 2006. gada Pamatnostādņu naudas soda apmēra noteikšanai piemērošana ar atpakaļejošu spēku — Pārdošanas vērtība — Pasīva vai maznozīmīga loma — Naudas soda preventīvā iedarbība — Iepriekš piemērotu naudas sodu ņemšana vērā — Naudas soda maksimālais apmērs — Valūtas maiņas kurss naudas soda maksimālā apmēra aprēķinam

12

2015/C 056/17

Lieta T-400/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Hamas/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām — Līdzekļu iesaldēšana — Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats — Atsauce uz terora aktiem — Nepieciešamība pēc kompetentas iestādes lēmuma Kopējās nostājas 2001/931 izpratnē — Pienākums norādīt pamatojumu — Atcelšanas seku pielāgošana laikā

13

2015/C 056/18

Lieta T-201/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Si.mobil/Komisija Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Slovēnijas mobilās telefonijas pakalpojumu tirgus — Lēmums par sūdzības noraidīšanu — Lietas izskatīšana dalībvalsts konkurences iestādē — Savienības interešu neesamība

14

2015/C 056/19

Lieta T-58/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. janvāra spriedums – Club Hotel Loutraki u.c./Komisija Valsts atbalsts — Video loterijas aparatūras ekspluatēšana — Grieķijas Republika veikta ekskluzīvas licences piešķiršana — Lēmums, kurā atzīts, ka valsts atbalsts nepastāv — Formālas izmeklēšanas procedūras neuzsākšana — Nopietnas grūtības — Ieinteresēto personu procesuālās tiesības — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Priekšrocība — Paziņoto pasākumu kopīga vērtēšana

15

2015/C 056/20

Lieta T-344/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Lidl Stiftung/ITSB (“Deluxe”) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “Deluxe” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

15

2015/C 056/21

Lieta T-388/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. decembra rīkojums – Productos Derivados del Acero/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Lietas dalībnieku pārstāvība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

16

2015/C 056/22

Lieta T-168/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. decembra rīkojums – AQ/Parlaments Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kaitējuma atlīdzināšana, kas prasītājam nodarīts, Eiropas Parlamentam pieņemot lēmumu atstāt tā sūdzību bez virzības — Lūgums uzsākt izmeklēšanu par apgalvotajiem pārkāpumiem tiesvedībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā — Acīmredzama nepieņemamība

16

2015/C 056/23

Lieta T-164/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. decembra rīkojums – Alstom/Komisija Konkurence — Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas iesniegta valsts tiesā — Tiesiskās sadarbības lūgums — Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punkts — Komisijas lēmums sniegt informāciju valsts tiesai — Lūguma atsaukšana — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

17

2015/C 056/24

Lieta T-165/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. decembra rīkojums – Talanton/Komisija Šķīrējklauzula — Līgumi Pocemon un Perform, kas ir noslēgti saistībā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. – 2013.) — Pieļaujamās izmaksas — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Audita ziņojums — Intereses celt prasību neesamība — Konstatēšanas interese — Nepieņemamība

18

2015/C 056/25

Lieta T-697/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 21. novembra rīkojums – Kinnarps/ITSB (“MAKING LIFE BETTER AT WORK”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MAKING LIFE BETTER AT WORK” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota un daļēji acīmredzami nepieņemama

18

2015/C 056/26

Lieta T-171/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 26. novembra rīkojums – Léon Van Parys/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Muitas savienība — Komisijas vēstule, ar kuru informē par termiņa apturēšanu pieteikuma izskatīšanai par muitas nodokļu atbrīvojumu — Prasība nospriest — Vispārējās tiesas kompetences neesamība — Intereses celt prasību neesamība — Acīmredzama nepieņemamība

19

2015/C 056/27

Lieta T-199/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 4. decembra rīkojums – Vanbreda Risk & Benefits/Komisija Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Īpašuma un personas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Pieņemamība — Fumus boni juris — Steidzamība — Interešu izsvēršana

20

2015/C 056/28

Lieta T-277/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. decembra rīkojums – Mabrouk/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām saistībā ar situāciju Tunisijā — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība sakarā ar bezdarbību — Pieteikums par piekļuvi pierādījumiem, kas Padomei ir pret fizisku personu, uz kuru attiecas šie pasākumi — Padomes piešķirta piekļuve — Strīda priekšmeta izzušana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

20

2015/C 056/29

Lieta T-313/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. decembra rīkojums – Christian Dior Couture/ITSB (Atkārtota motīva ar reljefu rakstu attēlojums) Kopienas preču zīme — Daļējs reģistrācijas atteikums — Reģistrācijas pieteikuma daļēja atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

21

2015/C 056/30

Lieta T-342/14 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. decembra rīkojums – CR/Parlaments un Padome Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Apgādājamā bērna pabalsts — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Iebilde par Civildienesta noteikumu 85. panta 2. punkta prettiesiskumu — Tiesiskā noteiktība — Samērīgums — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

21

2015/C 056/31

Lieta T-345/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 28. novembra rīkojums – Quanzhou Wouxun Electronics/ITSB – Locura Digital (“WOUXUN”) Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas neesamība — Acīmredzama nepieņemamība

22

2015/C 056/32

Lieta T-355/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 8. decembra rīkojums – STC/Komisija Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Triģenerācijas elektrostacijas būvniecība un tehniskā apkope — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Fumus boni juris neesamība

23

2015/C 056/33

Lieta T-532/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. decembra rīkojums – Alsharghawi/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Lībijā — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nepieņemamība

23

2015/C 056/34

Lieta T-652/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 5. decembra rīkojums – AF Steelcase/ITSB Pagaidu noregulējums — Publiskie iepirkumi — Mēbeļu piegāde un uzstādīšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Fumus boni juris neesamība

24

2015/C 056/35

Lieta T-796/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. decembrī – Philip Morris/Komisija

24

2015/C 056/36

Lieta T-800/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. decembrī – Philip Morris/Komisija

25

2015/C 056/37

Lieta T-816/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. decembrī – Tayto Group/ITSB – MIP Metro (“REAL HAND COOKED”)

26

2015/C 056/38

Lieta T-843/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. decembrī – Gascogne Sack Deutschland un Gascogne/Eiropas Komisija

27

2015/C 056/39

Lieta T-847/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. decembrī – GHC/Komisija

28

2015/C 056/40

Lieta T-1/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. janvārī – SNCM/Komisija

29

2015/C 056/41

Lieta T-259/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. decembra rīkojums – Alban Giacomo/Komisija

30

2015/C 056/42

Lieta T-547/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. decembra rīkojums – Teva Pharma un Teva Pharmaceuticals Europe/EZA

30

2015/C 056/43

Lieta T-442/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. decembra rīkojums – Makhlouf/Padome

31

2015/C 056/44

Lieta T-48/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. decembra rīkojums – Pfizer/Komisija un EZA

31

2015/C 056/45

Lieta T-689/14 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. decembra rīkojums – ENISA/Psarras

31


LV