ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 56

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. vasario 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2015/C 056/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 056/02

Byla C-304/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Timişoara (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Žemės ūkis — Bendra žemės ūkio politika — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Tiesioginės paramos schemos — Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų suteikimo sąlygos — Sąjungos teisės aktuose nenumatyta sąlyga — Sąlyga, susijusi su skolos valstybės biudžetui ir (arba) vietos biudžetui nebuvimu paraiškos dėl pagalbos patikimo dieną — Neleistinumas)

2

2015/C 056/03

Byla C-384/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Karteliai — EB 81 straipsnis — Kuro ir degalų išimtinio tiekimo sutartis — Reglamentas (CEB) Nr.o1984/83 — 12 straipsnio 2 dalis — Reglamentas (EB) Nr.o2790/1999 — 4 straipsnio a punktas ir 5 straipsnio a punktas — Išimtinumo trukmė — Nedidelės svarbos sutartis)

3

2015/C 056/04

Byla C-202/14: 2014 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Cour administrative d'appel de Nantes (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Valstybės pagalba — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — 1 straipsnio punkto v papunktis — Įmonių, perimančių sunkumų patiriančias įmones, atleidimo nuo mokesčio tvarka — Komisijos sprendimas, kuriuo valstybės pagalbos schema pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Pagal pagalbos schemą individualiais suteiktos pagalbos susigrąžinimas — Komisijos sprendimo galiojimo įvertinimas — „Egzistuojančios pagalbos“ ir „naujos pagalbos“ sąvokos)

3

2015/C 056/05

Byla C-508/14: 2014 m. lapkričio 13 d.Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Byla C-520/14: 2014 m. lapkričio 18 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Byla C-528/14: 2014 m. lapkričio 21 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Byla C-542/14: 2014 m. lapkričio 27 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIAVM Remonts“ (anksčiau – SIA „DIV un Ko“), SIA „Ausma grupa“, SIA „Pārtikas kompānija“/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Byla C-547/14: 2014 m. gruodžio 1 d.High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Anglija ir Velsas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Byla C-549/14: 2014 m. gruodžio 2 d.Højesteret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Byla C-550/14: 2014 m. lapkričio 28 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Byla C-555/14: 2014 m. gruodžio 3 d. Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Byla C-406/13: 2014 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija/Rumunija

10

2015/C 056/14

Byla C-645/13: 2014 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Byla C-382/14: 2014 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Bendrasis Teismas

2015/C 056/16

Byla T-72/09: 2014 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pilkington Group ir kt./Komisija (Konkurencija — Karteliai — Europos automobilių stiklo rinka — Sprendimas, kuriame konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Susitarimai dėl rinkų pasidalijimo ir apsikeitimo svarbia komercine informacija — Baudos — Teisė į gynybą — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairių taikymas atgaline data — Pardavimų vertė — Pasyvus arba mažareikšmis vaidmuo — Atgrasomasis baudos poveikis — Atsižvelgimas į anksčiau paskirtas baudas — Maksimali bauda — Keitimo kursas apskaičiuojant maksimalią baudą)

12

2015/C 056/17

Byla T-400/10: 2014 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hamas/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu — Lėšų įšaldymas — Sprendimų įšaldyti lėšas faktinis pagrindas — Nuoroda į teroro aktus — Kompetentingos institucijos, kaip ji suprantama pagal Bendrąją poziciją 2001/931, sprendimo poreikis — Pareiga motyvuoti — Panaikinimo poveikio pakeitimas laiko atžvilgiu)

13

2015/C 056/18

Byla T-201/11: 2014 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Si.mobil/Komisija (Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Slovėnijos judriojo telefono ryšio paslaugų rinka — Sprendimas atmesti skundą — Bylos nagrinėjimas valstybės narės konkurencijos institucijoje — Europos Sąjungos intereso nebuvimas)

14

2015/C 056/19

Byla T-58/13: 2015 m. sausio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Club Hotel Loutraki ir kt./Komisija (Valstybės pagalba — Video loterijos terminalų eksploatavimas — Graikijos Respublikos suteikta išimtinė licencija — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas — Formalios tyrimo procedūros nepradėjimas — Rimti sunkumai — Suinteresuotų šalių procesinės teisės — Pareiga motyvuoti — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Nauda — Priemonių, apie kurias pranešta, bendras įvertinimas)

15

2015/C 056/20

Byla T-344/14: 2014 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung/VRDT (Deluxe) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Deluxe“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

15

2015/C 056/21

Byla T-388/10: 2014 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Productos Derivados del Acero/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Šalių atstovavimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

16

2015/C 056/22

Byla T-168/11: 2014 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje AQ/Komisija (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Ieškovo žalos, tariamai patirtos dėl Parlamento sprendimo archyvuoti jo peticiją — Prašymas pradėti tyrimą dėl Europos žmogaus teisių teismo tariamai padarytų procedūros pažeidimų — Akivaizdus nepriimtinumas)

16

2015/C 056/23

Byla T-164/12: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alstom/Komisija (Konkurencija — Nacionaliniam teismui pateiktas ieškinys dėl žalos atlyginimo — Prašymas bendradarbiauti — Reglamento (EB) Nr. 1/2003 15 straipsnio 1 dalis — Komisijos sprendimas perduoti informaciją nacionaliniam teismui — Prašymo atsiėmimas — Sprendimo atšaukimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

17

2015/C 056/24

Byla T-165/13: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Talanton/Komisija (Arbitražinė išlyga — Sutartys „Pocemon“ ir „Perform“, sudarytos pagal Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007-2013) — Tinkamos finansuoti išlaidos — Sumokėtų sumų grąžinimas — Audito ataskaita — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Pripažinimo interesas — Nepriimtinumas)

18

2015/C 056/25

Byla T-697/13: 2014 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kinnarps/VRDT (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio bendrijos prekių ženklo MAKING LIFE BETTER AT WORK paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ir iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

18

2015/C 056/26

Byla T-171/14: 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Firma Léon Van Parys/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — Muitų sąjunga — Komisijos raštas, kuriuo informuojama apie tolesnį termino, skirto priimti sprendimą dėl prašymo atsisakyti išieškoti muito mokesčius, sustabdymą — Prašymas pripažinti — Bendrojo Teismo kompetencijos nebuvimas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

19

2015/C 056/27

Byla T-199/14 R: 2014 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Vanbreda Risk & Benefits/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji paslaugų pirkimai — Konkurso procedūra — Turto ir asmenų draudimo paslaugų teikimas — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Priimtinumas — „Fumus boni juris“ — Skuba — Interesų palyginimas)

20

2015/C 056/28

Byla T-277/14: 2014 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mabrouk/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Tam tikriems asmenims ir subjektams taikomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Tunise — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl neveikimo — Prašymas leisti susipažinti su Tarybos įrodymais prieš fizinį asmenį, kuriam taikomos šios priemonės — Tarybos suteiktas leidimas susipažinti — Ginčo dalyko išnykimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

20

2015/C 056/29

Byla T-313/14: 2014 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Christian Dior Couture/VRDT (Reljefinio pasikartojančio elemento atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Registracijos paraiškos atsiėmimas iš dalies — Nereikalingumas priimti sprendimą)

21

2015/C 056/30

Byla T-342/14 P: 2014 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CR/Parlamentas ir Taryba (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Darbo užmokestis — Šeimos išmokos — Išmoka išlaikomam vaikui — Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas — Tarnybos nuostatų 85 straipsnio 2 dalies neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Teisinis saugumas — Proporcingumas — Pareiga motyvuoti — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

21

2015/C 056/31

Byla T-345/14: 2014 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Quanzhou Wouxun Electronics/VRDT – Locura Digital (WOUXUN) (Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba „force majeure“ atvejo nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

22

2015/C 056/32

Byla T-355/14 R: 2014 m. gruodžio 8 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje STC/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji paslaugų pirkimai — Konkurso procedūra — Trigeneracijos jėgainės statyba ir priežiūra — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — „Fumus boni juris“ nebuvimas)

23

2015/C 056/33

Byla T-532/14: 2014 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alsharghawi/Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėtį Libijoje — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Nepriimtinumas)

23

2015/C 056/34

Byla T-652/14 R: 2014 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje AF Steelcase/VRDT (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešieji pirkimai — Baldų tiekimas, surinkimas ir pastatymas — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — „Fumus boni juris“ nebuvimas)

24

2015/C 056/35

Byla T-796/14: 2014 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Philip Morris/Komisija

24

2015/C 056/36

Byla T-800/14: 2014 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Philip Morris/Komisija

25

2015/C 056/37

Byla T-816/14: 2014 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Tayto Group/VRDT – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Byla T-843/14: 2014 m. gruodžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne/Komisija

27

2015/C 056/39

Byla T-847/14: 2014 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje GHC//Komisija

28

2015/C 056/40

Byla T-1/15: 2015 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje SNCM/Komisija

29

2015/C 056/41

Byla T-259/12: 2014 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alban Giacomo /Komisija

30

2015/C 056/42

Byla T-547/12: 2014 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Teva Pharma ir Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Byla T-442/13: 2014 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Makhlouf/Taryba

31

2015/C 056/44

Byla T-48/14: 2014 m. gruodžio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Pfizer/Komisija ir EMA

31

2015/C 056/45

Byla T-689/14 P: 2014 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ENISA/Psarras

31


LT