ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 56

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
16. helmikuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2015/C 056/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2015/C 056/02

Asia C-304/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 4.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Timişoara – Romania) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş v. Curtea de Conturi a României ja Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Maatalous — Yhteinen maatalouspolitiikka — Asetus (EY) N:o 1782/2003 — Suorat tukijärjestelmät — Kansallisten suorien lisäpalkkioiden myöntämisedellytykset — Edellytys, josta ei ole säädetty unionin lainsäädännössä — Edellytys, jonka mukaan hakija ei saa tukihakemuksen jättämispäivänä olla velkaa valtion tai alueyksikön talousarvioon, ei ole hyväksyttävä)

2

2015/C 056/03

Asia C-384/13: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 4.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL v. GALP Energía España SAU (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — EY 81 artikla — Polttoaineiden yksinomainen jakelusopimus — Asetus (ETY) N:o 1984/83 — 12 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 2790/1999 — 4 artiklan a alakohta ja 5 artiklan a alakohta — Yksinoikeuden kesto — Merkitykseltään vähäinen sopimus)

3

2015/C 056/04

Asia C-202/14: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 4.12.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour administrative d'appel de Nantes – Ranska) – Adiamix v. Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuki — Asetus (EY) N:o 659/1999 — 1 artiklan b ja v alakohta — Vaikeuksiin joutuneen yrityksen ostavalle yritykselle myönnettävän verovapautuksen järjestelmä — Komission päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Tukijärjestelmän nojalla myönnettyjen yksittäisten tukien takaisinperiminen — Komission päätöksen pätevyyden arvioiminen — ”Olemassa olevan tuen” ja ”uuden tuen” käsitteet)

3

2015/C 056/05

Asia C-508/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 13.11.2014 – Český telekomunikační úřad v. T-Mobile Czech Republic a.s. ja Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Asia C-520/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 18.11.2014 – Gemeente Borsele ja Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Asia C-528/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 21.11.2014 – X v. Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Asia C-542/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 27.11.2014 – SIA ”VM Remonts” (aiemmin SIA ”DIV un Ko”), SIA ”Ausma grupa” ja SIA ”Pārtikas kompānija” v. Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Asia C-547/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 1.12.2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited (PMI) ja British American Tobacco UK Limited (BAT) v. Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Asia C-549/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Højesteret (Tanska) on esittänyt 2.12.2014 – Finn Frogne A/S v. Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Asia C-550/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 28.11.2014 – Envirotec Denmark ApS v. Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Asia C-555/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Espanja) on esittänyt 3.12.2014 – IOS Finance EFC SA v. Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Asia C-406/13: Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 11.11.2014 – Euroopan komissio v. Romania

10

2015/C 056/14

Asia C-645/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 18.11.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Espanja) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena ja Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Asia C-382/14: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 17.11.2014 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Rüsselsheim – Saksa) – Juergen Schneider ja Erika Schneider v. Condor Flugdienst GmbH

11

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2015/C 056/16

Asia T-72/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2014 – Pilkington Group ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Autolasialan Euroopan markkinat — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Markkinoiden jakoa ja kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihtoa koskevat sopimukset — Sakot — Puolustautumisoikeudet — Sakkojen laskennasta annettujen vuoden 2006 suuntaviivojen taannehtiva soveltaminen — Myynnin arvo — Passiivisuus tai seurailijan asema — Sakon estävä vaikutus — Aiemmin määrättyjen sakkojen huomioon ottaminen — Sakon enimmäismäärä — Sakon enimmäismäärän laskennassa käytettävä vaihtokurssi)

12

2015/C 056/17

Asia T-400/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2014 – Hamas v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi — Varojen jäädyttäminen — Varojen jäädyttämistä koskevien päätösten tosiasiallinen perusta — Viittaus terroritekoihin — Yhteisessä kannassa 2001/931 tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen päätöksen tarpeellisuus — Perusteluvelvollisuus — Kumoamisen vaikutusten ajallinen muuttuminen)

13

2015/C 056/18

Asia T-201/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2014 – Si.mobil v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Slovenian matkapuhelinpalvelumarkkinat — Päätös kantelun hylkäämisestä — Asian käsittely jäsenvaltion kilpailuviranomaisessa — Euroopan unionin edun puuttuminen)

14

2015/C 056/19

Asia T-58/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.1.2015 – Club Hotel Loutraki ym. v. komissio (Valtiontuki — Videopeliautomaattien käyttö — Helleenien tasavallan myöntämä yksinoikeuslisenssi — Päätös, jossa todetaan, ettei kyse ole valtiontuesta — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen puuttuminen — Vakavat vaikeudet — Asianosaisten menettelylliset oikeudet — Perusteluvelvollisuus — Tehokkaan oikeussuojan periaate — Etu — Ilmoitettujen toimenpiteiden yhteinen arviointi)

15

2015/C 056/20

Asia T-344/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2014 – Lidl Stiftung v. SMHV (Deluxe) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Deluxe rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

15

2015/C 056/21

Asia T-388/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.12.2014 – Productos Derivados del Acero v. komissio (Kumoamiskanne — Asianosaisten edustaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

16

2015/C 056/22

Asia T-168/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2014 – AQ v. parlamentti (Vahingonkorvauskanne — Kantajan sellaisen vahingon korvaaminen, joka on aiheutunut parlamentin päätöksestä lopettaa hänen vetoomuksensa käsitteleminen — Vaatimus tutkinnan aloittamiseksi väitetyistä sääntöjenvastaisuuksista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käydyssä menettelyssä — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

16

2015/C 056/23

Asia T-164/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.12.2014 – Alstom v. komissio (Kilpailu — Kansallisessa tuomioistuimessa nostettu vahingonkorvauskanne — Yhteistyöpyyntö — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 1 kohta — Komission päätös antaa tietoja kansalliselle tuomioistuimelle — Pyynnön peruuttaminen — Päätöksen peruuttaminen — lausunnon antamisen raukeaminen)

17

2015/C 056/24

Asia T-165/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 4.12.2014 – Talanton v. komissio (Välityslauseke — Seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa (2007—2013) tehdyt sopimukset Pocemon ja Perform — Tukikelpoiset kustannukset — Maksettujen summien palauttaminen — Tarkastuskertomus — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Vahvistamista koskeva intressi — Tutkimatta jättäminen)

18

2015/C 056/25

Asia T-697/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.11.2014 – Kinnarps v. SMHV (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin MAKING LIFE BETTER AT WORK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kanne, joka on osittain selvästi täysin perusteeton ja jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat)

18

2015/C 056/26

Asia T-171/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.11.2014 – Léon Van Parys v. komissio (Kumoamiskanne — Tulliliitto — Komission kirje, jossa ilmoitetaan, että tullien peruuttamista koskevan vaatimuksen käsittelyajan keskeyttäminen pysytetään voimassa — Toteamista koskeva vaatimus — Unionin yleisen tuomioistuimen toimivallan puuttuminen — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

19

2015/C 056/27

Asia T-199/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 4.12.2014 – Vanbreda Risk & Benefits v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Omaisuus- ja henkilövakuutuspalvelut — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Tutkittavaksi ottaminen — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

20

2015/C 056/28

Asia T-277/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.12.2014 – Mabrouk v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Rajoittavat toimenpiteet, joita on toteutettu tiettyjä henkilöitä ja yksikköjä kohtaan Tunisian tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttäminen — Laiminlyöntikanne — Vaatimus saada tutustua todisteisiin, joihin neuvosto tukeutui näiden toimenpiteiden kohteena olevaa luonnollista henkilöä vastaan — Neuvoston myöntämä oikeus — Oikeudenkäyntiasian kohteen poistuminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

20

2015/C 056/29

Asia T-313/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.12.2014 – Christian Dior Couture v. SMHV (toistuvan kohokuvion malli) (Yhteisön tavaramerkki — Osittainen rekisteröinnin epääminen — Rekisteröintihakemuksen osittainen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

21

2015/C 056/30

Asia T-342/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.12.2014 – Valittajana CR sekä muina osapuolina parlamentti ja neuvosto (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Perheavustukset — Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä — Perusteettoman edun palautus — Henkilöstösääntöjen 85 artiklan 2 kohdan lainvastaisuutta koskeva väite — Oikeusvarmuus — Oikeasuhteisuus — Perusteluvelvollisuus — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

21

2015/C 056/31

Asia T-345/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.11.2014 – Quanzhou Wouxun Electronics v. SMHV – Locura Digital (WOUXUN) (Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Määräajan ylittyminen — Odottamattomien tapahtumien tai ylivoimaisten esteiden puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

22

2015/C 056/32

Asia T-355/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 8.12.2014 – STC v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — XX rakentaminen ja ylläpitäminen — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Välitoimia koskeva vaatimus — Fumus boni juris -edellytys ei täyty)

23

2015/C 056/33

Asia T-532/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.12.2014 – Alsharghawi v. neuvosto (Kumoamiskanne — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Libyan tilanteen takia toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Tutkimatta jättäminen)

23

2015/C 056/34

Asia T-652/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 5.12.2014 – AF Steelcase v. SMHV (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Kalusteiden toimittaminen ja asentaminen — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Täytäntöönpanon lykkäämisvaatimus — Fumus boni juris -edellytys ei täyty)

24

2015/C 056/35

Asia T-796/14: Kanne 4.12.2014 – Philip Morris v. komissio

24

2015/C 056/36

Asia T-800/14: Kanne 9.12.2014 – Philip Morris v. komissio

25

2015/C 056/37

Asia T-816/14: Kanne 17.12.2014 – Tayto Group v. SMHV – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Asia T-843/14: Kanne 24.12.2014 – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. komissio

27

2015/C 056/39

Asia T-847/14: Kanne 30.12.2014 – GHC v. komissio

28

2015/C 056/40

Asia T-1/15: Kanne 2.1.2015 – SNCM v. komissio

29

2015/C 056/41

Asia T-259/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.12.2014 – Alban Giacomo v. komissio

30

2015/C 056/42

Asia T-547/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.12.2014 – Teva Pharma ja Teva Pharmaceuticals Europe v. Euroopan lääkevirasto (EMA)

30

2015/C 056/43

Asia T-442/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.12.2014 – Makhlouf v. neuvosto

31

2015/C 056/44

Asia T-48/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.12.2014 – Pfizer v. komissio ja Euroopan lääkevirasto (EMA)

31

2015/C 056/45

Asia T-689/14 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.12.2014 – ENISA v. Psarras

31


FI