ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 56

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
16. veebruar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2015/C 056/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 056/02

Kohtuasi C-304/13: Euroopa Kohtu (kuues koda) 4. detsembri 2014. aasta määrus (Curtea de Apel Timişoara eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş versus Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Põllumajandus — Ühine põllumajanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Otsetoetuskavad — Täiendava riikliku otsetoetuse saamise tingimused — Tingimus, mis ei tulene liidu õigusnormidest — Tingimus, et toetuse taotlemise kuupäeva seisuga puuduvad tasumata võlakohustused riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse eelarve ees — Lubatavus — Puudumine)

2

2015/C 056/03

Kohtuasi C-384/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 4. detsembri 2014. aasta määrus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus – Hispaania) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL versus GALP Energía España SAU (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Keelatud kokkulepped — EÜ artikkel 81 — Mootorikütuse ja muu kütuse ainuõiguslik tarneleping — Määrus (EMÜ) nr 1984/83 — Artikli 12 lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 2790/1999 — Artikli 4 punkt a ja artikli 5 punkt a — Ainuõiguse kestus — Vähetähtis kokkulepe)

3

2015/C 056/04

Kohtuasi C-202/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. detsembri 2014. aasta määrus (Cour administrative d'appel de Nantes eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Adiamix versus Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Eelotsusetaotlus — Riigiabi — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Artikli 1 punkti b alapunkt v — Raskustes olevaid ettevõtjaid ülevõtvate ettevõtjate maksuvabastuse kord — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks — Abikava alusel antud üksikabide tagasi nõudmine — Komisjoni otsuse kehtivuse hindamine — Mõisted „olemasolev abi” ja „uus abi”)

3

2015/C 056/05

Kohtuasi C-508/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 13. novembril 2014 – Český telekomunikační úřad versus T-Mobile Czech Republic a.s. ja Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Kohtuasi C-520/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. novembril 2014 – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Kohtuasi C-528/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 21. novembril 2014 – X versus Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Kohtuasi C-542/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 27. novembril 2014 – SIA „VM Remonts” (varem SIA „DIV un Ko”), SIA „Ausma grupa” ja SIA „Pārtikas kompānija”versus Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Kohtuasi C-547/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Ühendkuningriik) 1. detsembril 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited versus Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Kohtuasi C-549/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Højesteret (Taani) 2. detsembril 2014 – Finn Frogne A/S versus Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Kohtuasi C-550/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 28. novembril 2014 – Envirotec Denmark ApS versus Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Kohtuasi C-555/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo n 6 de Murcia (Hispaania) 3. detsembril 2014 – IOS Finance EFC S.A. versus Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Kohtuasi C-406/13: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 11. novembri 2014. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

10

2015/C 056/14

Kohtuasi C-645/13: Euroopa Kohtu presidendi 18. novembri 2014. aasta määrus (Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito versus Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Kohtuasi C-382/14: Euroopa Kohtu presidendi 17. novembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheimi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Juergen Schneider, Erika Schneider versus Condor Flugdienst GmbH

11

 

Üldkohus

2015/C 056/16

Kohtuasi T-72/09: Üldkohtu 17. detsembri 2014. aasta otsus – Pilkington Group jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa autoklaasi turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Turgude jagamise kokkulepped ja tundliku äriteabe vahetamine — Trahvid — Kaitseõigused — 2006. aasta trahvide arvutamise meetodi suuniste tagasiulatuv kohaldamine — Müügiväärtus — Passiivne või vähetähtis roll — Trahvi hoiatav mõju — Varem määratud trahvide arvesse võtmine — Trahvi ülempiir — Vahetuskurss trahvi ülempiiri arvutamiseks)

12

2015/C 056/17

Kohtuasi T-400/10: Üldkohtu 17. detsembri 2014. aasta otsus – Hamas versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste vastu võetud piiravad meetmed terrorismivastaseks võitluseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Rahaliste vahendite külmutamise otsuste faktiline alus — Viide terroriaktidele — Ühise seisukoha 2001/931 tähenduses pädeva asutuse otsuse vajalikkus — Põhjendamiskohustus — Tühistamise mõju ajaline piiramine)

13

2015/C 056/18

Kohtuasi T-201/11: Üldkohtu 17. detsembri 2014. aasta otsus – Si.mobil versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Sloveenia mobiiltelefonide teenuste turg — Otsus kaebus tagasi lükata — Juhtumi käsitlemine liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt — Euroopa Liidu huvi puudumine)

14

2015/C 056/19

Kohtuasi T-58/13: Üldkohtu 8. jaanuari 2015. aasta otsus – Club Hotel Loutraki jt versus komisjon (Riigiabi — Videoloteriiterminalide käitamine — Kreeka Vabariigi poolt antud ainuluba — Otsus, millega tuvastatakse riigiabi puudumine — Ametliku uurimismenetluse algatamata jätmine — Tõsised raskused — Huvitatud isikute menetluslikud õigused — Põhjendamiskohustus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Eelis — Teatatud meetmete ühine hindamine)

15

2015/C 056/20

Kohtuasi T-344/14: Üldkohtu 17. detsembri 2014. aasta otsus – Lidl Stiftung versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Deluxe) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi Deluxe taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

15

2015/C 056/21

Kohtuasi T-388/10: Üldkohtu 10. detsembri 2014. aasta määrus – Productos Derivados del Acero versus komisjon (Tühistamishagi — Poolte esindamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

16

2015/C 056/22

Kohtuasi T-168/11: Üldkohtu 15. detsembri 2014. aasta määrus – AQ versus parlament (Kahju hüvitamise nõue — Hagejale niisuguse kahju hüvitamine, mis talle tekkis parlamendi otsusega lõpetada menetlus tema petitsiooni suhtes — Taotlus alustada uurimist menetlusnormide väidetavate rikkumiste suhtes Euroopa Inimõiguste Kohtus — Ilmselge vastuvõetamatus)

16

2015/C 056/23

Kohtuasi T-164/12: Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta määrus – Alstom versus komisjon (Konkurents — Liikmesriigi kohtule esitatud kahju hüvitamise hagi — Koostöötaotlus — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõige 1 — Komisjoni otsus edastada liikmesriigi kohtule teavet — Taotluse tagasivõtmine — Otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

17

2015/C 056/24

Kohtuasi T-165/13: Üldkohtu 4. detsembri 2014. aasta määrus – Talanton versus komisjon (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2013) alusel sõlmitud lepingud Pocemon ja Perform — Rahastamiskõlblikud kulud — Ülekantud summade tagasimaksmine — Auditiaruanne — Põhjendatud huvi puudumine — Deklaratiivne huvi — Vastuvõetamatus)

18

2015/C 056/25

Kohtuasi T-697/13: Üldkohtu 21. novembri 2014. aasta määrus – Kinnarps versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi MAKING LIFE BETTER AT WORK taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Osaliselt õiguslikult põhjendamatu ja osaliselt vastuvõetamatu hagi)

18

2015/C 056/26

Kohtuasi T-171/14: Üldkohtu 26. novembri 2014. aasta määrus – Léon Van Parys versus komisjon (Tühistamishagi — Tolliliit — Komisjoni kiri, milles antakse teada, et tollimaksude vähendamise taotluse läbivaatamise tähtaeg on jätkuvalt peatatud — Tuvastamise taotlus — Üldkohtu pädevuse puudumine — Põhjendatud huvi puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

19

2015/C 056/27

Kohtuasi T-199/14 R: Üldkohtu presidendi 4. detsembri 2014. aasta määrus – Vanbreda Risk & Benefits versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Vara- ja isikukindlustuse teenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Täitmise peatamise taotlus — Vastuvõetavus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisus — Huvide kaalumine)

20

2015/C 056/28

Kohtuasi T-277/14: Üldkohtu 10. detsembri 2014. aasta määrus – Mabrouk versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste suhtes võetud piiravad meetmed seoses olukorraga Tuneesias — Rahaliste vahendite külmutamine — Tegevusetushagi — Taotlus tutvuda tõenditega, millele nõukogu tugines füüsilise isiku vastu, kelle suhtes neid meetmeid kohaldatakse — Tutvumise võimaldamine nõukogu poolt — Hagi eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

20

2015/C 056/29

Kohtuasi T-313/14: Üldkohtu 12. detsembri 2014. aasta määrus – Christian Dior Couture versus Siseturu Ühtlustamise Amet (vahvliefektiga ruutude korduvmotiiv) (Ühenduse kaubamärk — Osaline registreerimisest keeldumine — Registreerimistaotluse osaline tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

21

2015/C 056/30

Kohtuasi T-342/14 P: Üldkohtu 12. detsembri 2014. aasta määrus – CR versus parlament ja nõukogu (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Ülalpeetava lapse toetus — Alusetult saadu tagastamine — Väide, et personalieeskirjade artikli 85 lõige 2 on õigusvastane — Õiguskindlus — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

21

2015/C 056/31

Kohtuasi T-345/14: Üldkohtu 28. novembri 2014. aasta määrus – Quanzhou Wouxun Electronics versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Locura Digital (WOUXUN) (Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

22

2015/C 056/32

Kohtuasi T-355/14 R: Üldkohtu presidendi 8. detsembri 2014. aasta määrus – STC versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Kolmiktootmisjaama ehitamine ja hooldus — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Fumus boni iuris’e puudumine)

23

2015/C 056/33

Kohtuasi T-532/14: Üldkohtu 12. detsembri 2014. aasta määrus – Alsharghawi versus nõukogu (Tühistamishagi — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Liibüas — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Vastuvõetamatus)

23

2015/C 056/34

Kohtuasi T-652/14 R: Üldkohtu presidendi 5. detsembri 2014. aasta määrus – AF Steelcase versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Mööbli tarnimine ja paigaldamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Taotlus täitmise peatamiseks — Fumus boni iuris’e puudumine)

24

2015/C 056/35

Kohtuasi T-796/14: 4. detsembril 2014 esitatud hagi – Philip Morris versus komisjon

24

2015/C 056/36

Kohtuasi T-800/14: 9. detsembril 2014 esitatud hagi – Philip Morris versus komisjon

25

2015/C 056/37

Kohtuasi T-816/14: 17. detsembril 2014 esitatud hagi – Tayto Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Kohtuasi T-843/14: 24. detsembril 2014 esitatud hagi – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne versus komisjon

27

2015/C 056/39

Kohtuasi T-847/14: 30. detsembril 2014 esitatud hagi – GHC versus komisjon

28

2015/C 056/40

Kohtuasi T-1/15: 2. jaanuaril 2015 esitatud hagi – SNCM versus komisjon

29

2015/C 056/41

Kohtuasi T-259/12: Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta määrus – Alban Giacomo versus komisjon

30

2015/C 056/42

Kohtuasi T-547/12: Üldkohtu 5. detsembri 2014. aasta määrus – Teva Pharma ja Teva Pharmaceuticals Europe versus EMA

30

2015/C 056/43

Kohtuasi T-442/13: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta määrus – Makhlouf versus nõukogu

31

2015/C 056/44

Kohtuasi T-48/14: Üldkohtu 9. detsembri 2014. aasta määrus – Pfizer versus komisjon ja EMA

31

2015/C 056/45

Kohtuasi T-689/14 P: Üldkohtu 3. detsembri 2014. aasta määrus – ENISA versus Psarras

31


ET