ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 56

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
16. února 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2015/C 056/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 056/02

Věc C-304/13: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Timişoara – Rumunsko) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş v. Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş „Zemědělství — Společná zemědělská politika — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Režimy přímých podpor — Dodatečné podmínky pro doplňkové vnitrostátní přímé platby — Podmínka neupravená v unijních právních předpisech — Podmínka neexistence splatného dluhu vůči státnímu nebo místnímu rozpočtu v době podání žádosti o podporu — Přípustnost — Neexistence“

2

2015/C 056/03

Věc C-384/13: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 4. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL v. GALP Energía España SAU „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Kartelové dohody — Článek 81 ES — Dohoda o výhradním zásobování pohonnými hmotami — Nařízení (EHS) č. 1984/83 — Článek 12 odst. 2 — Nařízení ES) č. 2790/1999 — Článek 4 písm. a) a čl. 5 písm. a) — Doba trvání výhradního zásobování — Dohoda menšího významu“

3

2015/C 056/04

Věc C-202/14: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 4. prosince 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative d'appel de Nantes – Francie) – Adiamix v. Direction départementale des finances publiques de l’Orne „Předběžná otázka — Státní podpory — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Článek 1 písm. b) bod v) — Režim daňového osvobození pro společnost, která převezme podnik v nesnázích — Rozhodnutí Komise, kterým se režim podpor prohlašuje za neslučitelný s vnitřním trhem — Navrácení individuálních podpor poskytnutých z titulu režimu podpor — Posouzení platnosti rozhodnutí Komise — Pojmy ,stávající podpora‘ a ,nová podpora‘“

3

2015/C 056/05

Věc C-508/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 13. listopadu 2014 – Český telekomunikační úřad v. T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Věc C-520/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. listopadu 2014 – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Věc C-528/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 21. listopadu 2014 – X v. Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Věc C-542/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 27. listopadu 2014 – SIA „VM Remonts“ (dříve SIA „DIV un KO“), SIA „Ausma grupa“, SIA „Pārtikas kompānija“ v. Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Věc C-547/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Spojené království) dne 1. prosince 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited v. Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Věc C-549/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 2. prosince 2014 – Finn Frogne A/S v. Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Věc C-550/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 28. listopadu 2014 – Envirotec Denmark ApS v. Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Věc C-555/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Španělsko) dne 3. prosince 2014 – IOS Finance EFC S.A. v. Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Věc C-406/13: Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2014 – Evropská komise v. Rumunsko

10

2015/C 056/14

Věc C-645/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona – Španělsko) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Věc C-382/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Rüsselsheim – Německo) – Jürgen Schneider, Erika Schneider v. Condor Flugdienst GmbH

11

 

Tribunál

2015/C 056/16

Věc T-72/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2014 – Pilkington Group a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh s automobilovým sklem — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Dohody o rozdělení trhů a výměny citlivých obchodních informací — Pokuty — Právo na obhajobu — Retroaktivní použití pokynů pro výpočet pokut z roku 2006 — Hodnota prodejů — Pasivní nebo okrajová role — Odrazující účinek pokuty — Zohlednění dříve uložených pokut — Maximální výše pokuty — Směnný kurs pro výpočet maximální výše pokuty“

12

2015/C 056/17

Věc T-400/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2014 – Hamas v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči určitým osobám a subjektům v rámci boje proti terorismu — Zmrazení finančních prostředků — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků — Odkaz na teroristické činy — Nezbytnost rozhodnutí příslušného orgánu ve smyslu společného postoje 2001/931 — Povinnost uvést odůvodnění — Úprava časových účinků zrušení“

13

2015/C 056/18

Věc T-201/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2014 – Si.mobil v. Komise „Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Slovinský trh mobilních telefonních služeb — Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Projednání případu orgánem pro hospodářskou soutěž členského státu — Nedostatečný zájem Unie“

14

2015/C 056/19

Věc T-58/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. ledna 2015 – Club Hotel Loutraki a další v. Komise „Státní podpory — Provozování videoloterijních terminálů — Vydání výlučné koncese Řeckou republikou — Rozhodnutí konstatující neexistenci státní podpory — Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení — Závažné obtíže — Procesní práva zúčastněných osob — Povinnost (uvést) odůvodnění — Právo na účinnou soudní ochranu — Výhoda — Společné vyhodnocení oznámených opatření“

15

2015/C 056/20

Věc T-344/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. prosince 2014 – Lidl Stiftung v. OHIM (Deluxe) „Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Deluxe — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

15

2015/C 056/21

Věc T-388/10: Usnesení Tribunálu ze dne 10. prosince 2014 – Productos Derivados del Acero v. Komise „Žaloba na neplatnost — Zastupování účastníků řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

16

2015/C 056/22

Věc T-168/11: Usnesení Tribunálu ze dne 15. prosince 2014 – AQ v. Parlament „Žaloba na náhradu škody — Náhrada škody, která byla žalobci způsobena rozhodnutím Parlamentu odložit jeho petici — Návrh na zahájení šetření údajných vad řízení před Evropským soudem pro lidská práva — Zjevná nepřípustnost“

16

2015/C 056/23

Věc T-164/12: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – Alstom v. Komise „Hospodářská soutěž — Žaloba o náhradu škody podaná u vnitrostátního soudu — Žádost o spolupráci — Článek 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 — Rozhodnutí Komise sdělit informace vnitrostátnímu soudu — Stažení žádosti — Zrušení rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

17

2015/C 056/24

Věc T-165/13: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – Talanton v. Komise „Rozhodčí doložka — Smlouvy Pocemon a Perform, které byly uzavřeny v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 2013) — Způsobilé výdaje — Vrácení vyplacených částek — Auditorská zpráva — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Deklaratorní zájem — Nepřípustnost“

18

2015/C 056/25

Věc T-697/13: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2014 – Kinnarps v. OHIM (MAKING LIFE BETTER AT WORK) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MAKING LIFE BETTER AT WORK — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Žaloba, která je částečně zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádá jakýkoli právní základ“

18

2015/C 056/26

Věc T-171/14: Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 – Léon Van Parys v. Komise „Žaloba na neplatnost — Celní unie — Dopis Komise informující o zachování přerušení lhůty pro zpracování žádosti o prominutí cla — Návrh na určení — Nepříslušnost Tribunálu — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Zjevná nepřípustnost“

19

2015/C 056/27

Věc T-199/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – Vanbreda Risk & Benefits v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování služeb pojistného krytí majetku a osob — Odmítnutí nabídky uchazeče — Návrh na odklad vykonatelnosti — Přípustnost — Fumus boni iuris — Naléhavost — Vážení zájmů“

20

2015/C 056/28

Věc T-277/14: Usnesení Tribunálu ze dne 10. prosince 2014 – Mabrouk v. Rada „Společná zahraniční a bezpečností politika — Omezující opatření přijatá proti určitým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Tunisku — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba pro nečinnost — Žádost o přístup k důkazům použitým Radou proti fyzické osobě, které jsou určena tato opatření — Přístup poskytovaný Radou — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

20

2015/C 056/29

Věc T-313/14: Usnesení Tribunálu ze dne 12. prosince 2014 – Christian Dior Couture v. OHIM (Ztvárnění opakujícího se vzoru s reliéfním efektem) „Ochranná známka Společenství — Částečné zamítnutí zápisu — Částečné zpětvzetí přihlášky k zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

21

2015/C 056/30

Věc T-342/14 P: Usnesení Tribunálu ze dne 12. prosince 2014 – CR v. Parlament a Rada „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odměňování — Rodinné přídavky — Příspěvek na vyživované dítě — Vracení přeplatků — Námitka protiprávnosti čl. 85 odst. 2 služebního řádu — Právní jistota — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

21

2015/C 056/31

Věc T-345/14: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2014 – Quanzhou Wouxun Electronics v. OHIM – Locura Digital (WOUXUN) „Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Neexistence nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci — Zjevná nepřípustnost“

22

2015/C 056/32

Věc T-355/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. prosince 2014 – STC v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Výstavba a údržba trigenerační elektrárny — Odmítnutí nabídky uchazeče — Návrh na předběžná opatření — Nedostatek fumus boni iuris“

23

2015/C 056/33

Věc T-532/14: Usnesení Tribunálu ze dne 12. prosince 2014 – Alsharghawi v. Rada „Žaloba na neplatnost — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá s ohledem na situaci v Libyi — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Lhůta k podání žaloby — Počátek — Nepřípustnost“

23

2015/C 056/34

Věc T-652/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 5. prosince 2014 – AF Steelcase v. OHIM „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky — Dodávka a instalace nábytku — Odmítnutí nabídky předložené uchazečem — Návrh na odklad vykonatelnsoti — Neexistence fumus boni juris“

24

2015/C 056/35

Věc T-796/14: Žaloba podaná dne 4. prosince 2014 – Philip Morris v. Komise

24

2015/C 056/36

Věc T-800/14: Žaloba podaná dne 9. prosince 2014 – Philip Morris v. Komise

25

2015/C 056/37

Věc T-816/14: Žaloba podaná dne 17. prosince 2014 – Tayto Group v. OHIM – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Věc T-843/14: Žaloba podaná dne 24. prosince 2014 – Gascogne Sack Deutschland a Gascogne v. Komise

27

2015/C 056/39

Věc T-847/14: Žaloba podaná dne 30. prosince 2014 – GHC v. Komise

28

2015/C 056/40

Věc T-1/15: Žaloba podaná dne 2. ledna 2015 – SNCM v. Komise

29

2015/C 056/41

Věc T-259/12: Usnesení Tribunálu ze dne 11. prosince 2014 – Alban Giacomo v. Komise

30

2015/C 056/42

Věc T-547/12: Usnesení Tribunálu ze dne 5. prosince 2014 – Teva Pharma a Teva Pharmaceuticals Europe v. EMA

30

2015/C 056/43

Věc T-442/13: Usnesení Tribunálu ze dne 9. prosince 2014 – Makhlouf v. Rada

31

2015/C 056/44

Věc T-48/14: Usnesení Tribunálu ze dne 9. prosince 2014 – Pfizer v. Komise a EMA

31

2015/C 056/45

Věc T-689/14: Usnesení Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – ENISA v. Psarras

31


CS