ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 56

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
16 февруари 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2015/C 056/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 056/02

Дело C-304/13: Определение на Съда (шести състав) от 4 декември 2014 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Timişoara — Румъния) — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Селско стопанство — Обща селскостопанска политика — Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Схеми за директно подпомагане — Условия за предоставяне на националните директни доплащания — Условие, което не е предвидено в правната уредба на Съюза — Условие, свързано с липсата на просрочено задължение към държавния бюджет и/или местните бюджети към момента на подаване на заявлението за подпомагане — Допустимост — Не)

2

2015/C 056/03

Дело C-384/13: Определение на Съда (десети състав) от 4 декември 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Картели — Член 81 ЕО — Договор за изключително снабдяване с моторни и други горива — Регламент (ЕИО) № 1984/83 — Член 12, параграф 2 — Регламент (ЕО) № 2790/1999 — Член 4, буква а) и член 5, буква а) — Продължителност на изключителното снабдяване — Споразумение с второстепенно значение)

3

2015/C 056/04

Дело C-202/14: Определение на Съда (девети състав) от 4 декември 2014 г. (преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Nantes — Франция) — Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Член 1, буква б), v) — Схема за данъчно освобождаване на дружества, изкупуващи предприятие в затруднено положение — Решение на Комисията, с което схема за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Възстановяване на отделните помощи, отпуснати въз основа на схема за помощи — Преценяване на валидността на решението на Комисията — Понятията „съществуваща помощ“ и „нова помощ“)

3

2015/C 056/05

Дело C-508/14: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 13 ноември 2014 г. — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. и Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Дело C-520/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 18 ноември 2014 г. — Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Дело C-528/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 21 ноември 2014 г. — X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Дело C-542/14: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 27 ноември 2014 г. — SIA „VM Remonts“ (по-рано SIA „DIV un Ko“), SIA „Ausma grupa“ и SIA „Pārtikas kompānija“/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Дело C-547/14: Преюдициално запитване от High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Англия и Уелс) (Обединено кралство), постъпило на 1 декември 2014 г. — Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Дело C-549/14: Преюдициално запитване от Højesteret (Дания), постъпило на 2 декември 2014 г. — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Дело C-550/14: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 28 ноември 2014 г. — Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Дело C-555/14: Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Испания), постъпило на 3 декември 2014 г. — IOS Finance EFC S.A./Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Дело C-406/13: Определение на председателя на Съда (втори състав) от 11 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Румъния

10

2015/C 056/14

Дело C-645/13: Определение на председателя на Съда от 18 ноември 2014 (преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona — Испания) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Дело C-382/14: Определение на председателя на Съда от 17 ноември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Общ съд

2015/C 056/16

Дело T-72/09: Решение на Общия съд от 17 декември 2014 г. — Pilkington Group и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазар на автомобилно стъкло — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Споразумения за подялба на пазари и обмен на чувствителна търговска информация — Глоби — Право на защита — Прилагане с обратна сила на Насоките относно метода за определяне на глобите от 2006 г. — Стойност на продажбите — Пасивна или незначителна роля — Възпиращо действие на глобата — Вземане предвид на по-рано наложени глоби — Таван на глобата — Обменен курс, използван за изчисляването на тавана на глобата)

12

2015/C 056/17

Дело T-400/10: Решение на Общия съд от 17 декември 2014 г. — Hamas/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, в рамките на борбата срещу тероризма — Замразяване на средства — Фактическа основа на решенията за замразяване на средства — Позоваване на терористични актове — Необходимост от решение на компетентен орган по смисъла на Обща позиция 2001/931 — Задължение за мотивиране — Съобразяване на последиците от съдебно решение във времето)

13

2015/C 056/18

Дело T-201/11: Решение на Общия съд от 17 декември 2014 г. — Si.mobil/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Словенски пазар на мобилната телефония — Решение за отхвърляне на жалба — Разглеждане от орган по конкуренцията на държава членка — Липса на интерес за Съюза)

14

2015/C 056/19

Дело T-58/13: Решение на Общия съд от 8 януари 2015 г. — Club Hotel Loutraki и др./Комисия (Държавни помощи — Експлоатиране на апарати за видео лотария — Предоставяне на изключителен лиценз от Република Гърция — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Неоткриване на официална процедура по разследване — Сериозни затруднения — Процесуални права на заинтересованите страни — Задължение за мотивиране — Право на ефективна съдебна защита — Предимство — Съвместна преценка на съобщените мерки)

15

2015/C 056/20

Дело T-344/14: Решение на Общия съд от 17 декември 2014 г. — Lidl Stiftung/СХВП (Deluxe) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „Deluxe“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

15

2015/C 056/21

Дело T-388/10: Определение на Общия съд от 10 декември 2014 г. — Productos Derivados del Acero/Комисия (Жалба за отмяна — Представителство на страните — Липса на основание за произнасяне)

16

2015/C 056/22

Дело T-168/11: Определение на Общия съд от 15 декември 2014 г. — AQ/Парламент (Иск за обезщетение — Поправяне на вредите, понесени от ищеца в резултат от решението на Парламента да остави петицията му без разглеждане — Искане за образуване на проверка по твърденията за нарушения в производството пред Европейския съд по правата на човека — Явна недопустимост)

16

2015/C 056/23

Дело T-164/12: Определение на Общия съд от 4 декември 2014 г. — Alstom/Комисия (Конкуренция — Иск за обезщетение, предявен пред национална юрисдикция — Искане за сътрудничество — Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Решение на Комисията да предостави информация на национална юрисдикция — Оттегляне на искането — Оттегляне на решението — Липса на основание за произнасяне)

17

2015/C 056/24

Дело T-165/13: Определение на Общия съд от 4 декември 2014 г. — Talanton/Комисия (Клауза за подсъдност — Договори Pocemon и Perform, сключени в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) — Допустими разходи — Връщане на преведените суми — Одиторски доклад — Липса на правен интерес — Установяване на интереса по съдебен ред — Недопустимост)

18

2015/C 056/25

Дело T-697/13: Определение на Общия съд от 21 ноември 2014 г. — Kinnarps/СХВП (MAKING LIFE BETTER AT WORK) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „MAKING LIFE BETTER AT WORK“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, отчасти явно неоснователна и отчасти явно недопустима)

18

2015/C 056/26

Дело T-171/14: Определение на Общия съд от 26 ноември 2014 г. — Léon Van Parys/Комисия (Жалба за отмяна — Митнически съюз — Писмо на Комисията, с което се уведомява за продължаване спирането на срока за разглеждане на искане за опрощаване на мито — Установителен иск — Липса на компетентност на Общия съд — Липса на правен интерес — Явна недопустимост)

19

2015/C 056/27

Дело T-199/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 декември 2014 г. — Vanbreda Risk & Benefits/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на услуги за застраховане на имущество и лица — Отхвърляне на офертата на оферент — Молба за спиране на изпълнението — Допустимост — Fumus boni juris — Неотложност — Претегляне на интереси)

20

2015/C 056/28

Дело T-277/14: Определение на Общия съд от 10 декември 2014 г. — Mabrouk/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис — Замразяване на средства — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Молба за достъп до доказателствата, които Съветът е приел срещу физическо лице, срещу което се прилагат посочените мерки — Предоставен достъп от страна на Съвета — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

20

2015/C 056/29

Дело T-313/14: Определение на Общия съд от 12 декември 2014 г. — Christian Dior Couture/СХВП (Представяне на повтарящ се мотив с релефен ефект) (Марка на Общността — Частичен отказ за регистрация — Частично оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

21

2015/C 056/30

Дело T-342/14 P: Определение на Общия съд от 12 декември 2014 г. — CR/Парламент и Съвет (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Възстановяване на неоснователно платени суми — Възражение за незаконосъобразност на член 85, параграф 2 от Правилника — Правна сигурност — Пропорционалност — Задължение за мотивиране — Явно неоснователна жалба)

21

2015/C 056/31

Дело T-345/14: Определение на Общия съд от 28 ноември 2014 г. — Quanzhou Wouxun Electronics/СХВП — Locura Digital (WOUXUN) (Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Просрочие — Липса на случайно събитие или непреодолима сила — Явна недопустимост)

22

2015/C 056/32

Дело T-355/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 декември 2014 г. — STC/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка — Изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала — Отхвърляне на офертата на оферент — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на fumus boni juris)

23

2015/C 056/33

Дело T-532/14: Определение на Общия съд от 12 декември 2014 г. — Alsharghawi/Съвет (Жалба за отмяна — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки с оглед на положението в Либия — Замразяване на средства и на икономически ресурси — Срок за обжалване — Начален момент — Недопустимост)

23

2015/C 056/34

Дело T-652/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 5 декември 2014 г. — AF Steelcase/СХВП (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Снабдяване и инсталиране на мебели — Отхвърляне на офертата на един кандидат — Молба за спиране на изпълнението — Липса на fumus boni juris)

24

2015/C 056/35

Дело T-796/14: Жалба, подадена на 4 декември 2014 г. — Philip Morris/Комисия

24

2015/C 056/36

Дело T-800/14: Жалба, подадена на 9 декември 2014 г. — Philip Morris/Комисия

25

2015/C 056/37

Дело T-816/14: Жалба, подадена на 17 декември 2014 г. — Tayto Group/СХВП — MIP Metro („REAL HAND COOKED“)

26

2015/C 056/38

Дело T-843/14: Иск, предявен на 24 декември 2014 г. — Gascogne Sack Deutschland и Gascogne/Комисия

27

2015/C 056/39

Дело T-847/14: Жалба, подадена на 30 декември 2014 г. — GHC/Комисия

28

2015/C 056/40

Дело T-1/15: Жалба, подадена на 2 януари 2015 г. — SNCM/Комисия

29

2015/C 056/41

Дело T-259/12: Определение на Общия съд от 11 декември 2014 г. — Alban Giacomo/Комисия

30

2015/C 056/42

Дело T-547/12: Определение на Общия съд от 5 декември 2014 г. — Teva Pharma и Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Дело T-442/13: Определение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Makhlouf/Съвет

31

2015/C 056/44

Дело T-48/14: Определение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Pfizer/Комисия и EMA

31

2015/C 056/45

Дело T-689/14: Определение на Общия съд от 3 декември 2014 г. — ENISA/Psarras

31


BG