30.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 юни 2014 година

за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

(2014/492/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 и член 31, параграф 1 от него във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, втора алинея от него, както и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 15 юни 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Молдова за сключването на ново споразумение между Съюза и Република Молдова, което да замени Споразумението за партньорство и сътрудничество (1).

(2)

Предвид близките исторически отношения и все по-тесните връзки между страните, както и тяхното желание да укрепят и разширят отношенията си по един амбициозен и новаторски начин, преговорите по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна („Споразумението“) бяха успешно приключени с парафирането на Споразумението на 29 ноември 2013 г.

(3)

Споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза и части от него да се прилагат временно преди влизането му в сила в съответствие с член 464 от Споразумението до приключването на процедурите за сключването му.

(4)

Временното прилагане на части от Споразумението не засяга разпределението на компетентностите между Съюза и неговите държави-членки в съответствие с Договорите.

(5)

В съответствие с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразно Съветът да упълномощи Комисията да одобрява измененията на Споразумението, които да бъдат приети от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ съгласно член 438, параграф 4 от споразумението, както са предложени от Подкомитета по географските означения съгласно член 306 от Споразумението.

(6)

Целесъобразно е да бъдат изложени съответните процедури за закрила на защитените по силата на Споразумението географски означения.

(7)

Споразумението не следва да се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Европейския съюз или на държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Подписването, от името на Съюза, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, се разрешава при условие за сключването на посоченото споразумение.

2.   Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

1.   До влизането в сила на споразумението, в съответствие с член 464 от него и при условие че са направени предвидените в посочения член нотификации, изброените по-долу части от споразумението се прилагат временно между Съюза и Република Молдова, но само доколкото обхващат въпроси, попадащи в компетентността на Съюза, включително въпроси, попадащи в компетентността на Съюза да определя и прилага обща външна политика и политика на сигурност:

а)

дял I;

б)

дял II: членове 3, 4, 7 и 8;

в)

дял III: членове 12 и 15;

г)

дял IV: глави 5, 9 и 12 (с изключение на член 68, буква з), глава 13 (с изключение на член 71, доколкото засяга морското управление, и с изключение на член 73, букви б) и д) и член 74), глава 14 (с изключение на член 77, буква и), глава 15 (с изключение на член 81, буква а), член 81, буква д) и член 82, параграф 2), глава 16 (с изключение на член 87, член 88, буква в) и член 89, букви а) и б), доколкото засяга опазването на почвите), глави 26 и 28, както и членове 30, 37, 46, 57, 97, 102 и 116;;

д)

дял V, с изключение на член 278, доколкото той се отнася до наказателното прилагане на правата върху интелектуалната собственост, и с изключение на членове 359 и 360, доколкото те се прилагат за административни производства и процедури по разглеждане и обжалване на равнището на държавите-членки;

е)

дял VI;

ж)

дял VII, с изключение на член 456, параграф 1, доколкото е необходимо разпоредбите на посочения дял да бъдат ограничени до целта да се гарантира временното прилагане на това Споразумение, както е определено в настоящия параграф;

з)

приложения II — XIII, приложения XV — XXXV, както и протоколи I — IV.

2.   Датата, от която споразумението се прилага временно, ще бъде публикувана от Генералния секретариат на Съвета в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

За целите на член 306 от Споразумението неговите изменения, внесени с решения на Подкомитета по географските означения, се одобряват от Комисията от името на Съюза. Когато заинтересованите страни не могат да постигнат съгласие след представени възражения във връзка с дадено географско означение, Комисията приема позиция по този въпрос въз основа на процедурата, установена в член 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Член 5

1.   Наименование, защитено съгласно подраздел 3 „Географски означения“ от глава 9 от дял V от Споразумението, може да бъде използвано от всеки оператор, предлагащ на пазара селскостопански продукти, храни, вина, ароматизирани вина или спиртни напитки, които отговарят на съответната спецификация.

2.   В съответствие с член 301 от Споразумението държавите-членки и институциите на Съюза прилагат предвидената в членове 297 — 300 от Споразумението закрила, включително по искане на заинтересована страна.

Член 6

Споразумението не следва да се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Европейския съюз или на държава-членка.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

G. KARASMANIS


(1)  Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки и Република Молдова (ОВ L 181, 24.6.1998 г., стр. 3).

(2)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).