2005R1695 — FI — 23.02.2006 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1695/2005,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2005,

Ranskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

(EYV L 272, 18.10.2005, p.3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 64/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006,

  L 11

3

17.1.2006

►M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 310/2006, annettu 22 päivänä helmikuuta 2006,

  L 52

9

23.2.2006


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 276, 21.10.2005, s. 72  (1695/05)
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1695/2005,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2005,

Ranskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisestaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 ( 1 ) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 ( 2 ) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 ( 3 ) vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3)

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Ranskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän viemiseksi 500 000 tonnin osalta.

(4)

Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jonka avulla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(5)

Jälleentuonnin välttämiseksi tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun mukainen vienti olisi rajoitettava eräisiin kolmansiin maihin.

(6)

Järjestelmän hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Ranskan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan tavallisen vehnän viemiseksi.

▼M2

2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävää enimmäismäärää, joka on 1 500 000 tonnia tavallista vehnää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa ( 4 ) sekä Sveitsiä.

▼B

3 artikla

1.  Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2.  Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta ilman kuukausikorotusta.

4 artikla

1.  Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2.  Tämän asetuksen mukaisesti avatussa tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei pidä liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 ( 5 ) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ►C1  ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 27 päivänä lokakuuta 2005 kello 9.00 (Brysselin aikaa). ◄

Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin aikaa) lukuun ottamatta 3 päivää marraskuuta 2005, 29 päivää joulukuuta 2005, 13 päivää huhtikuuta 2006 ja 25 päivää toukokuuta 2006, sillä kyseisten viikkojen aikana ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättämisen määräaika päättyy 22 päivänä kesäkuuta 2006 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2.  Tarjoukset on jätettävä Ranskan interventioelimelle, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75007 Paris

Faksi (33-1) 44 18 20 08 tai (33-1) 44 18 20 80.

6 artikla

Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana ottaa tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:aa tonnia kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle sähköisesti.

7 artikla

1.  Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on

a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi;

b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, eron sisältyessä kuitenkin seuraaviin rajoihin:

 1 kilogramma hehtolitralta ominaispainon osalta, joka ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 75 kilogrammaa hehtolitralta,

 yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

 puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 ( 6 ) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta, puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

2.  Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja poikkeama ylittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi

a) joko hyväksyä erän sellaisenaan;

b) tai kieltäytyä ottamasta erää haltuunsa.

Edellä olevassa b alakohdassa säädetyssä tapauksessa tarjouskilpailun voittaja vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

3.  Jos näytteiden määritysten lopulliset tulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

8 artikla

Edellä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän tavallista vehnää ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisestä korvauspyynnöstään, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, kun hän on viipymättä tehnyt liitteessä I olevaa lomaketta käyttäen ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle.

9 artikla

1.  Jos tavallinen vehnä siirretään varastosta ennen kuin 6 artiklassa säädettyjen määritysten tulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

2.  Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) vastaa 6 artiklassa säädettyjen näytteenottojen ja määritysten (7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja määrityksiä lukuun ottamatta) kustannuksista 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää tavallista vehnää koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava jokin liitteessä II esitetyistä maininnoista.

11 artikla

1.  Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettu vakuus vapautetaan heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta annetaan vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 25 euroa tonnilta. Tästä vakuudesta asetetaan puolet vientitodistuksen myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.

12 artikla

Ranskan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi sähköisesti kahden tunnin kuluessa tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tiedonanto on tehtävä liitteessä III olevan lomakkeen mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE IIlmoitus Ranskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevassa pysyvässä tarjouskilpailussa myönnetyistä eristä kieltäytymisestä ja mahdollisesta korvaamisesta

(Asetus (EY) N:o 1695/2005)

Erän numero

Määrä tonneina

Siilon osoite

Haltuunottamisesta kieltäytymisen perusteet

 
 
 

— Ominaispaino (kg/hl)

— % itäneitä jyviä

— % erilaisia epäpuhtauksia (Schwarzbesatz)

— % muuta kuin moitteettoman laatuista perusviljaa olevia aineksia

— Muut
LIITE II

Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut maininnat

espanjaksi

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1695/2005

tšekiksi

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1695/2005

tanskaksi

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1695/2005

saksaksi

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1695/2005

viroksi

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1695/2005

kreikaksi

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1695/2005

englanniksi

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1695/2005

ranskaksi

:

blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1695/2005

italiaksi

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1695/2005

latviaksi

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1695/2005

liettuaksi

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1695/2005

unkariksi

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1695/2005/EK rendelet

hollanniksi

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1695/2005

puolaksi

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1695/2005

portugaliksi

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1695/2005

slovakiksi

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1695/2005

sloveeniks

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1695/2005

suomeksi

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1695/2005

ruotsiksi

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1695/2005.
LIITE IIIRanskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu

Lomake

(1)   

Lähetetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoon (D/2).

(Asetus (EY) N:o 1695/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Tarjouksen tekijän numero

Erän numero

Määrä

tonneina

Tarjottu hinta

(euroa/tonni) (1)

Korotukset (+)

Vähennykset (–)

(euroa/tonni)

(pro memoria)

Liiketoimintakulut (2)

(euroa/tonni)

Määräpaikka

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 

jne.

 
 
 
 
 
 

(1)   Tähän hintaan sisältyvät tarjouksen kohteena olevaa erää koskevat korotukset tai vähennykset.

(2)   Liiketoimintakulut ovat palveluista ja vakuutuksista muodostuvia kuluja, jotka aiheutuvat interventiovarastosta poistamisen ja vientisataman FOB-vaiheen (vapaasti aluksessa) välillä, pois luettuna kuljetuskustannukset. Ilmoitettavat kulut laaditaan niiden tosiasiallisten kulujen keskiarvon perusteella, jotka interventioelin on vahvistanut tarjouskilpailujakson avaamista edeltävän puolen vuoden ajalta, ja ne ilmoitetaan euroina tonnia kohti.( 1 ) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

( 2 ) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

( 3 ) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13).

( 4 ) Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.

( 5 ) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1741/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 17).

( 6 ) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1068/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 65).