1.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/15


Bericht in verband met de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van katoenhoudend beddenlinnen uit India: naamsverandering van een onderneming waarop een individueel compenserend recht van toepassing is

(2007/C 262/13)

De invoer van katoenhoudend beddenlinnen uit India is onderworpen aan een definitief compenserend recht, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad (1).

De in India gevestigde onderneming Ramesh Textiles, waarvan de uitvoer van katoenhoudend beddenlinnen naar de Gemeenschap onderworpen is aan een individueel compenserend recht van 7,6 %, dat is ingesteld krachtens artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 74/2004, heeft de Commissie meegedeeld dat zij haar naam op 1 april 2007 heeft veranderd in Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.

De onderneming heeft verklaard dat de naamsverandering niet van invloed is op het individuele recht dat op haar van toepassing was onder haar vroegere naam Ramesh Textiles.

Uit de gegevens die de onderneming heeft verstrekt, maakt de Commissie op dat de naamsverandering niet van invloed is op de bevindingen van Verordening (EG) nr. 74/2004. In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 74/2004 moet de verwijzing naar Ramesh Textiles dan ook worden gelezen als Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.

De voordien aan Ramesh Textiles toegekende aanvullende Taric-code A498 geldt voor Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.


(1)  PB L 12 van 17.1.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1840/2006 (PB L 355 van 15.12.2006, blz. 4).