1.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 262/15


Pranešimas apie galiojančias kompensacines priemones, taikomas importuojamai į Bendriją Indijos kilmės medvilninei patalynei: bendrovės, kuriai taikoma individuali kompensacinio muito norma, pavadinimo pakeitimas

(2007/C 262/13)

Importuojamai Indijos kilmės medvilninei patalynei taikomas galutinis kompensacinis muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 74/2004 (1).

Ramesh Textiles, Indijoje įsikūrusi bendrovė, kurios eksportuojamai į Bendriją medvilninei patalynei taikoma individuali 7,6 % kompensacinio muito norma, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 74/2004 1 straipsnio 3 dalyje, informavo Komisiją, kad 2007 m. balandžio 1 d. jos pavadinimas pakeistas į Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.

Bendrovė teigia, kad pavadinimo pakeitimas neturi įtakos bendrovės teisei toliau naudotis individualia muito norma, taikyta bendrovei su ankstesniu Ramesh Textiles pavadinimu.

Komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pakeistas bendrovės pavadinimas neturi jokios įtakos Reglamento (EB) Nr. 74/2004 išvadoms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 74/2004 priede nuoroda į Ramesh Textiles turėtų būti laikoma nuoroda į Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.

Anksčiau Ramesh Textiles priskirtas papildomas Taric kodas A498 dabar taikomas Ramesh Textiles India Pvt. Ltd.


(1)  OL L 12, 2004 1 17, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1840/2006 (OL L 355, 2006 12 15, p. 4).